GRAD DUGA RESA|Službene stranice

GOSPODARENJE OTPADOM

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE I ZELENI OTOCI NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta potražite na web stranici Čistoće Duga Resa d.o.o.  (link) kao i popis zelenih otoka na području Grada Duge Rese (pdf).

GOSPODARENJE OTPADOM

Otpad je skup tvari kemijskog, biološkog ili nuklaernog porijekla. Otpad nastaje isključivo ljudskom djelatnošću. Neadekvatan je za dalju upotrebu na klasičan način i zahtjeva nove načine obrade i prerade. Dijelimo ga na plinoviti, tekući i kruti otpad. Otpad može biti inertan, neopasan i opasan otpad.

Gospodarenje otpadom znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija  zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik.

ZAKONSKA PODLOGA: