GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Informacije


- Komunalna naknada- Komunalni doprinos- Pravo na pristup informacijama- Zaposlenici gradske uprave s kontakt podacima- Prijava nepravilnosti- Suzbijanje korupcije- Financijska kontrola- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Programi- Zaštita osobnih podataka

Odluku o komunalnoj naknadi i sve izmjene i dopune odluke možete preuzeti ovdje

Vezano  uz  obračun  komunalne  naknade, a sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužna u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina.

U prilogu možete preuzeti potrebne obrasce i to prijavu podataka za obračun komunalne naknade koju možete preuzeti OVDJE te obrazac za izračun visine komunalne naknade (mjesečne i godišnje) koji možete preuzeti OVDJE

Ukoliko se radi o nastaloj obvezi plaćanja komunalne naknade na temelju kupoprodaje nekretnina, nasljedstva i sl., novonastali obveznik dužan je navedenu promjenu prijaviti u nadležni ured za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave (zgrada gradske uprave Grada Duge Rese, II. kat, soba broj 45) poštom, e-mailom ili telefonom, kao i dostaviti potrebnu dokumentaciju (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.)

adresa: Grad Duga Resa, Trg sv.Jurja 1

e-mail: [email protected]

telefon: 047/819-018, kontakt osoba: Dubravka Duganić

Ukoliko se radi o novoizgrađenom objektu ili dogradnji na postojećem objektu, obveznik je dužan popuniti gore navedene obrasce te iste dostaviti nadležnom uredu.

Obračun naknade vrši se za cijelu godinu a uplatnice za istu dostavljaju se na adresu obveznika u dva polugodišnja iznosa i to za period siječanj-lipanj te srpanj-prosinac tekuće godine.

Odluku o komunalnoj naknadi  i sve izmjene i dopune odluke možete preuzeti ovdje

Vezano  uz  obračun  komunalnog  doprinosa, a sukladno članku 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te sukladno Službenom glasniku Grada Duga Rese 9/04, odluke 205. članak 4. propisano je da je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa (fizička ili pravna osoba) dužna platiti u najviše 6 jednakih mjesečnih obroka u roku 6 mjeseci od dana dospijeća obveze plaćanja, uz uvjet da obrok ne iznosi manje od 1.000 kn.

U prilogu možete preuzeti informacijski obrazac za izračun visine komunalnog doprinosa prilikom gradnje novih objekata ili legalizacije postojećih objekata (NN86/12, 143/13) koji možete preuzeti OVDJE

službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka  – pročelnik Gradske službe
Adresa: Trg sv. Jurja 1, Duga Resa
telefon: 047/819-000, 819-013
fax: 047/841-465
e-mail: [email protected]

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti  u pdf i cvs formatu.

N A P O M E N A !

Umoljavamo korisnike prava na pristup informacijama da radi sigurnosti zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama, svoje zahtjeve u pisanom obliku dostavljaju putem pošte ili elektronske pošte ( [email protected] ). Također, korisnici prava na pristup informacijama , pristup informacijama mogu zatražiti i usmeno, a o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.

Pravo na pristup informacijama korisnici prava na pristup informacija (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem sljedećih zakonskih i podzakonskih akata:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15);
 2. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanja prava na pristup informacijama   (NN 83/14);
 3. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Korisnici prava na pristup informacijama, pravo na pristup također ostvaruju temeljem općih akata Grada Duge Rese i to:

 1. Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 2. Odluke o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 3. Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Odluka o ponovnoj uporabi podataka u postupku ostavarivanja prava na pristup informacija

 

Ovdje možete preuzeti zahtjev za pristup informacijamazahtjev za ponovnu uporabu informacija i zahtjev za dopunu ili ispravak informacija.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Imenik sa svim zaposlenicima Grada Duga Rese možete pogledati ovdje.

Na temelju odredbi članka 6. stavak 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/2012) i Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/2001) gradonačelnik Grada Duge Rese objavljuje podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti:

KRISTINA LUKETIĆ, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu.

telefon 047/819-012, 047/819-000
fax: 047/841-465
e-mail: [email protected], [email protected]
Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti možete preuzeti ovdje.

 

SPONZORSTVA I DONACIJE

2019.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

2018.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.06.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

2017.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.06.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2017. godine koje možete preuzeti ovdje.


2016.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2016. godine koje možete preuzeti ovdje.


2015.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2015. godine koji možete preuzeti ovdje.


2014.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2014. godine koje možete preuzeti ovdje.


2013.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2013. godine koje možete preuzeti ovdje.

Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15) te temeljem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti po proračunskim godinama, objavljuju se procedure kojima se slabosti i nepravilnosti otklanjaju i to kako slijedi:

2019.

 1. Procedura blagajničkog poslovanja 2019
 2. Procedura odobravanja službenih putovanja i izdavanja i obračuna putnih naloga u gradskoj upravi Grada Duge Rese

2018.

 1. Procedura stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata
 2. Procedura pripreme projekata (investicijskih i ostalih) za planiranje, realizaciju i kandidiranje na natječaje
 3. Procedura javne nabave
 4. Procedura prisilna naplata potraživanja

2017.

 1. Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasnistvu Grada Duge Rese
 2. Procedura davanja u zakup i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasnistvu Grada
 3. Postupak primanja, otvaranja, pregledavanja i rasporedivanja poste odnosno akata i arhiviranje dokumenata

2015.

 1. Procedura izdavanja računa koncesionarima

2014.

 1. Opis poslovnog procesa javne nabave *na snazi do 31.12.2017.
 2. Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Duge Rese
 3. Izmjene i dopune procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
 4. Procedura donošenja proračuna
 5. Procedura objave informacija na službenim web stranicama Grada Duge Rese

2013.

 1. Izmjena i dopuna procedure (poslovnog procesa) prisilne naplate potraživanja

2012.

 1. Procedura o otklanjanju nepravilnosti za postupke i rokove
 2. Poslovni proces prisilne naplate potraživanja
 3. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima
 4. Procedura postupka i rokova oko traženja i davanja izvještaja
 5. Procedura uspostave i vođenje evidencije ugovora

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba.

Primjedbe i prijedloge dostavljene u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, razmotrit će Gradsko vijeće kao donositelj akata a o čemu će se objaviti i izvješće na internetskoj stranici Grada.

Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na odluku možete uputiti putem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU. Ispunjene obrasce pošaljite na e-mail adresu: [email protected] [email protected].

Savjetovanje s javnošću za 2019.

 • Prijedlog Pravilnika o davanju stanova u najam možete preuzeti ovdje
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje
 • Prijedlog Pravilnika o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima možete preuzeti ovdje 
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa možete preuzeti ovdje
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje
 • Prijedlog Plana izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za Grad Dugu Resu od 2019. do 2020. možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o visini paušalnog  poreza po krevetu,  odnosno po smještajnoj jedinici na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje
 • Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • PRILOG 1: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama možete preuzeti ovdje
  • PRILOG KKP: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za područje grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje s javnošću za 2018.

 • Prijedlog Odluke o o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti  ovdje.
 • Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije tekstualni dio možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 1 – Prometnice možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 2 – Energetski sustavi možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -1 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 6 – DVD sadašnje stanje možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 7 – DVD Mjera 1 možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 8 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Plan zaštite od požara za Grad Dugu Resu tekstualni dio možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ – 1- Prometnice možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ – 2 – Energetski-sustavi možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ-3 -1-Hidrantska-mreža-detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 6 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Gradskog programa za mlade Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.


 • Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Duge Rese za razdoblje od 2018. – 2023. godine možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. za Grad Dugu Resu

Savjetovanje s javnošću za 2017.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta: 

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

Plan savjetovanja s javnoscu za 2016. DUGA RESA

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta:
 1. OBRAZAC 1 – Prijedlog Socijalnog plana Grada Duge Rese 2016.(preuzmi word)
 2. Socijalni plan 2016 (preuzmi word)
 3. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 1
 4. OBRAZAC 2 – Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (preuzmi word)
 5. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016
 6. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 2
 7. OBRAZAC 3 – Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 2016. (preuzmi word)
 8. Program građenja komunalnih vodnih građevina 2016 (preuzmi word)
 9. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 3
 10. OBRAZAC 4 – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. (preuzmi word)
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture 2016.
 12. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 4
 13. OBRAZAC 5 – Program javnih potreba u kulturi 2016. (preuzmi word)
 14. Program_javnih_potreba_u_kulturi-2016 (preuzmi word)
 15. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 5
 16. OBRAZAC 6 – Program javnih potreba u sportu (preuzmi word)
 17. Program_javnih_potreba_u_sportu-2016 (preuzmi word)
 18. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 6
 19. OBRAZAC 7 – program predškolski odgoj (preuzmi word)
 20. Program_predskolski_odgoj-2016 (preuzmi word)
 21. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 7
 22. OBRAZAC 8 . Program školstvo (preuzmi word)
 23. Program_skolstvo-2016 (preuzmi word)
 24. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 8

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini,  Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2016. godinu, te Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2016. godini objavljene u Službenom glasniku Grada Duge Rese broj 04/15 možete preuzeti ovdje.

25.05.2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka kao i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te se temeljem navedenih akata štite osobni podaci korisnika Grada Duge Rese.

U nastavku korisnici mogu pronaći odredbe i cjelokupnu dokumentaciju kojom Grad Duga Resa uređuje zaštitu osobnih podataka korisnika.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

Odluka o imenovanju izvršitelja obrade 

Izjava o zaštiti privatnosti

Zahtjev korisnika za pristup osobnim podacima

Zahtijev korisnika za izmjenom, dopunom i brisanjem osobnih podataka