GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Informacije


- Komunalna naknada- Komunalni doprinos- Pravo na pristup informacijama- Zaposlenici gradske uprave s kontakt podacima- Prijava nepravilnosti- Suzbijanje korupcije- Financijska kontrola- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Programi

Odluku o komunalnoj naknadi i sve izmjene i dopune odluke možete preuzeti ovdje

Vezano  uz  obračun  komunalne  naknade, a sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužna u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina.

U prilogu možete preuzeti potrebne obrasce i to prijavu podataka za obračun komunalne naknade koju možete preuzeti OVDJE te obrazac za izračun visine komunalne naknade (mjesečne i godišnje) koji možete preuzeti OVDJE

Ukoliko se radi o nastaloj obvezi plaćanja komunalne naknade na temelju kupoprodaje nekretnina, nasljedstva i sl., novonastali obveznik dužan je navedenu promjenu prijaviti u nadležni ured za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave (zgrada gradske uprave Grada Duge Rese, II. kat, soba broj 45) poštom, e-mailom ili telefonom, kao i dostaviti potrebnu dokumentaciju (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.)

adresa: Grad Duga Resa, Trg sv.Jurja 1

e-mail: racunovodstvo@dugaresa.hr

telefon: 047/819-018, kontakt osoba: Dubravka Duganić

Ukoliko se radi o novoizgrađenom objektu ili dogradnji na postojećem objektu, obveznik je dužan popuniti gore navedene obrasce te iste dostaviti nadležnom uredu.

Obračun naknade vrši se za cijelu godinu a uplatnice za istu dostavljaju se na adresu obveznika u dva polugodišnja iznosa i to za period siječanj-lipanj te srpanj-prosinac tekuće godine.

Odluku o komunalnoj naknadi  i sve izmjene i dopune odluke možete preuzeti ovdje

Vezano  uz  obračun  komunalnog  doprinosa, a sukladno članku 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te sukladno Službenom glasniku Grada Duga Rese 9/04, odluke 205. članak 4. propisano je da je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa (fizička ili pravna osoba) dužna platiti u najviše 6 jednakih mjesečnih obroka u roku 6 mjeseci od dana dospijeća obveze plaćanja, uz uvjet da obrok ne iznosi manje od 1.000 kn.

U prilogu možete preuzeti informacijski obrazac za izračun visine komunalnog doprinosa prilikom gradnje novih objekata ili legalizacije postojećih objekata (NN86/12, 143/13) koji možete preuzeti OVDJE

službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka  – pročelnik Gradske službe
Adresa: Trg sv. Jurja 1, Duga Resa
telefon: 047/819-000, 819-013
fax: 047/841-465
e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti  u pdf i cvs formatu.

N A P O M E N A !

Umoljavamo korisnike prava na pristup informacijama da radi sigurnosti zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama, svoje zahtjeve u pisanom obliku dostavljaju putem pošte ili elektronske pošte ( grad-dugaresa@dugaresa.hr ). Također, korisnici prava na pristup informacijama , pristup informacijama mogu zatražiti i usmeno, a o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.

Pravo na pristup informacijama korisnici prava na pristup informacija (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem sljedećih zakonskih i podzakonskih akata:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15);
 2. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanja prava na pristup informacijama   (NN 83/14);
 3. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Korisnici prava na pristup informacijama, pravo na pristup također ostvaruju temeljem općih akata Grada Duge Rese i to:

 1. Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 2. Odluke o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 3. Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Odluka o ponovnoj uporabi podataka u postupku ostavarivanja prava na pristup informacija

 

Ovdje možete preuzeti zahtjev za pristup informacijamazahtjev za ponovnu uporabu informacija i zahtjev za dopunu ili ispravak informacija.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Imenik sa svim zaposlenicima Grada Duga Rese možete pogledati ovdje.

Na temelju odredbi članka 6. stavak 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/2012) i Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/2001) gradonačelnik Grada Duge Rese objavljuje podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti:

KRISTINA LUKETIĆ, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu.

telefon 047/819-012, 047/819-000
fax: 047/841-465
e-mail: kristina.luketic@dugaresa.hr, grad-dugaresa@dugaresa.hr
Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti možete preuzeti ovdje.

 

SPONZORSTVA I DONACIJE

Sukladno dopisu Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa,

2017.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.06.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2017. godine koje možete preuzeti ovdje.


2016.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2016. godine koje možete preuzeti ovdje.


2015.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2015. godine koji možete preuzeti ovdje.


2014.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2014. godine koje možete preuzeti ovdje.


2013.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2013. godine koje možete preuzeti ovdje.

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba.

Primjedbe i prijedloge dostavljene u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, razmotrit će Gradsko vijeće kao donositelj akata a o čemu će se objaviti i izvješće na internetskoj stranici Grada.

Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na odluku možete uputiti putem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU. Ispunjene obrasce pošaljite na e-mail adresu: grad-dugaresa@dugaresa.hr helena.milkovic@dugaresa.hr.

Savjetovanje s javnošću za 2018.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. za Grad Dugu Resu

Savjetovanje s javnošću za 2017.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta: 

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

Plan savjetovanja s javnoscu za 2016. DUGA RESA

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta:
 1. OBRAZAC 1 – Prijedlog Socijalnog plana Grada Duge Rese 2016.(preuzmi word)
 2. Socijalni plan 2016 (preuzmi word)
 3. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 1
 4. OBRAZAC 2 – Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (preuzmi word)
 5. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016
 6. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 2
 7. OBRAZAC 3 – Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 2016. (preuzmi word)
 8. Program građenja komunalnih vodnih građevina 2016 (preuzmi word)
 9. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 3
 10. OBRAZAC 4 – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. (preuzmi word)
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture 2016.
 12. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 4
 13. OBRAZAC 5 – Program javnih potreba u kulturi 2016. (preuzmi word)
 14. Program_javnih_potreba_u_kulturi-2016 (preuzmi word)
 15. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 5
 16. OBRAZAC 6 – Program javnih potreba u sportu (preuzmi word)
 17. Program_javnih_potreba_u_sportu-2016 (preuzmi word)
 18. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 6
 19. OBRAZAC 7 – program predškolski odgoj (preuzmi word)
 20. Program_predskolski_odgoj-2016 (preuzmi word)
 21. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 7
 22. OBRAZAC 8 . Program školstvo (preuzmi word)
 23. Program_skolstvo-2016 (preuzmi word)
 24. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 8

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini,  Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2016. godinu, te Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2016. godini objavljene u Službenom glasniku Grada Duge Rese broj 04/15 možete preuzeti ovdje.