GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Planovi

 

Prostorni planUrbanistički planUPU Poslovna zona Gornje Mrzlo PoljeUPU Poslovna zona Donje Mrzlo PoljeProgram ukupnog razvojaPlan zaštite od požaraProcjena ugroženostiPlan zaštite i spašavanjaPlan gospodarenja otpadomStrateški razvojni program Grada Duge Rese
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese

Prostorni plan uređenja Grada Duge Rese (u nastavku teksta: PPUG Duge Rese) utvrđuje koncepciju, oblike i način korištenja prostora uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeće stanje i ograničenja u prostoru.

PPUG Duge Rese predstavlja dugoročnu osnovu uređenja prostora s ciljem da se omogući razvitak svih subjekata, osigura zaštita prirodne i graditeljske vrijednosti, te rezervira prostor za sve objekte komunalne infrastrukture.

PPUG Duge Rese utvrđuje organizaciju prostora i sustav naselja, prometne i infrastrukturne sustave, podjelu prostora prema osnovnoj namjeni, površine za gradnju naselja, te poljoprivredne, šumske, vodene i ostale površine.

Važni dokumenti

1.Odredbe za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese – čistopis
Download dokumenta pdf

2.Zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu
Download Dokumenta pdf

Korištenje i namjena površina

pdf

Infrastrukturni sustavi

pdf

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

pdf

Građevinska Područja naselja

Urbanistički plan uređenja grada Duge Rese (u nastavku: UPU grada Duge Rese). UPU-om grada Duge Rese se, na temelju Prostornog plana Karlovačke županije (“Županijski glasnik Karlovačke županije” broj 26/01 i 33/01) i Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese (“Službeni glasnik Grada Duge Rese” broj 09/05), (u daljnjem tekstu: PPUG Duge Rese), utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti te korištenje i namjena površina na području grada Duge Rese.

UPU grada Duge Rese sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s posebnim prostornim i drugim obilježjima te druge elemente od važnosti za područje grada Duge Rese. UPU-om grada Duge Rese se utvrđuje obveza izrade dokumenata prostornog uređenja za pojedina uža područja unutar obuhvata UPU-a grada Duge Rese.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 27. sjednici donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese dana 28.12.2012.

Važni dokumenti

Tekstualni dio odredbe za provođenje urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese
Dowload Dokumenta 

Tekstualni dio Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese
Dowload Dokumenta

Grafički dio urbanističkog plana grada Duge Rese

Gradsko vijeće na 30.sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine donijelo je Odluku o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Gornje Mrzlo Polje.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone izradila je tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba.

Važni dokumenti

1. Tekstualni dio UPU Gornje Mrzlo Polje SG 01-09
Download dokumenta,8,5 MB

Grafički dio UPU Gornje Mrzlo Polje

Gradsko vijeće na 4.sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine donijelo je Odluku o Urbanističkom planu uređenja poslovne zone Donje Mrzlo Polje.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone izradila je tvrtka CPA d.o.o. iz Zagreba.

1. Tekstualni dio UP Donje Mrzlo Polje,  Dowload Dokumenta pdf_button

 2.  Grafički dio UP Donje Mrzlo Polje

pdf_button Detaljna namjena površina

pdf_button Prometna mreža

pdf_button Tk i vodnogospodarstvo

pdf_button Energetski sustav

pdf_button Uvjeti korištenja

pdf_button Uvjeti gradnje

Program ukupnog razvoja Grada Duge Rese za razdoblje 2008. -2013. godine sačinjavaju sljedeći dokumenti:

  1. Analiza situacije
  2. Strategija razvoja
  3. Mjere razvoja

koji se klikom na gore navedene naslove mogu preuzeti u .pdf formatu.

  •  Plan gospodarenja otpadom pogledajte ovdje.
  • Odluka o usvajanju  prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Duge Rese za period 2016.-2021. koja je donesena na 21. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. svibnja 2016. godine objavljena je u Službenom glasniku Grada Duge Rese broj 02/16.