GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

1Duga Resa, nekada selo, malo mjesto, a danas grad u središnjoj Hrvatskoj, prvi puta se spominje 1380. godine.

O postanku imena Duge Rese postoji nekoliko tumačenja:

  • prema jednom ime je nastalo prema riječi “resa” koja se javlja na narodnoj nošnji
  • drugi vežu postanak imena na kopnenu biljku “resu” kojom je bio pokriven ovaj kraj
  • treći izvode ime iz biljke “resine” koja raste u vodi

 

Neki vežu ime mjesta uz ime gostioničarke Reze koja je u Dugoj Resi imala gostionicu.

Povijest mjesta seže iz srednjeg vijeka i tek pojavom Pamučne industrije 1884. godine, malo selo pretvara se u industrijsko mjesto koje godine 1896. postaje općinsko središte, a 1993. godine nakon uspostave samostalne i suverene Republike Hrvatske države dobiva status grada.

Demografski podaci o gradu Dugoj Resi

Početkom 19. stoljeća Duga Resa ima oko 3.000 stanovnika.
Grad Duga Resa sa površinom 58 km2 jedna je od manjih jedinica lokalne samouprave u Karlovačkoj županiji i zauzima svega 1,6% ukupnog teritorija županije.
Na prostoru grada živi preko 12.000 stanovnika sa gustoćom naseljenosti 208,9 stanovnika na četvorni kilometar, a što je pet puta više u odnosu na prosjek županije od 38,9 i prosjek RH od 78,4 stanovnika ukupno po km2. Popis stanovništva smanjenjem broja stanovnika pokazuje nepovoljan trend.

Smještaj grada Duge Rese

Područje Grada Duge Rese nalazi se na kontaktnom prostoru Goranske i Panonske Hrvatske i sa prometno – geografskog gledišta područje Karlovačke županije pa i područje Grada Duge Rese je izuzetno važno u integraciji hrvatskog prostora koji je strategijom i Programom prostornog razvitka i Strategijom prometnog razvitka RH valorizirano kao jedina veza kontinentalnog i primorskg dijela Hrvatske.

Geoprometni značaj Duge Rese naročito je naglašen 1780. godine izgradnjom Jozefinske ceste koja se kod Duge Rese odvajala od Karolinske ceste i preko Zvečaja vodila do Senja.

Izgradnjom željezničke pruge Karlovac – Rijeka kroz Dugu Resu 1873. godine započeo je jači gospodarski razvitak Duge Rese. Prometni tokovi i naseljavanja ovog područja datiraju još od antike i iz rimskih vremena iz kojih je arheološko nalazište na području grada Duge Rese lokalitet Sveti Petar Mrežnički.