GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese utvrđuju se prava korisnika na oblike pomoći iz djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava Grad (u daljnjem tekstu: Odluka)

Tekst Odluke možete pogledati ovdje.

Odluka je dopunjena u 2016. godini i Odluku o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Duga Rese možete pogledati ovdje.

Sredstva za osiguravanje prava na oblike pomoći propisane Odlukom osigurana su Financijskim planom za 2018. godinu koji možete preuzeti ovdje.

U okviru Odluke i Plana utvrđeni su sljedeći oblici pomoći, programi i aktivnosti:

 1. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika, OSI, bolesnih osoba i drugih građana
 2. Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode i drugih nepredviđenih okolnosti
 3. Naknada za troškove stanovanja (struja, voda i odvodnja, odvoz otpada, najamnina, kom. naknada)
 4. Radovi za opće dobro
 5. Naknada pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalno zaštitnoj potrebi i osoba nepoznatog boravišta
 6. Jednokratna pomoć
 7. Pomoć za novorođenče
 8. Pomoć za troškove prijevoza osoba s invaliditetom
 9. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika
 10. Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala
 11. Pomoć za ogrjev
 12. Božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja
 13. Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa
 14. Pomoć i njega u kući
 15. Projekti Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa
 • Obrazac za ostvarivanje prava na podmirenje dijela troškova stanovanja možete preuzeti ovdje
 • Obrazac za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć možete preuzeti ovdje
 • Obrazac za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenče možete preuzeti ovdje
 • Obrazac  za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza umirovljenika možete preuzeti ovdje

Za ostale oblike pomoći propisane Odlukom i Planom, podnosi se pismeni zahtjev.

Uz zahtjev, ovisno o obliku pomoći koji se traži, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice
 • zadnji odrezak o mirovini
 • rješenje o invalidnosti
 • potvrdu o prihodima za zaposlene članove obiteljskog domaćinstva
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
 • rješenje Centra za socijalnu skrb Duga Resa ukoliko su članovi domaćinstva korisnici Centra
 • podatke o radnom statusu
 • potvrdu Općinskog suda u Karlovcu o vlasništvu nekretnina
 • medicinsku dokumentaciju
 • ostalu dokumentaciju po zahtjevu nadležnog Upravnog odjela

NAJČEŠĆA PITANJA - SOCIJALNI PROGRAM

 1.  Tko ima pravo na naknadu za  troškova stanovanja?

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima samac ili obitelj koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa, a ukoliko se plaćanje tih troškova ne osigurava po nekoj drugoj osnovi.  Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu  ili obitelji, odnosno prema stvarnim troškovima režija.

 1. Kako se može ostvariti i za koje svrhe jednokratna novčana pomoć?

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti korisniku zbog trenutačnih okolnosti (bolest, smrt, druge nevolje, nabava školskih knjiga i pribora i  sl.) po pribavljenim dokazima o materijalnom statusu korisnika. Jednokratna pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva ili po službenoj dužnosti, a može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 1. Koliko iznosi pomoć za novorođenče i koji je postupak?

Pomoć za novorođenče iznosi 1.000,00 kn, a pravo na ovu pomoć ostvaruje se pod uvjetom da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Duge Rese i da je novorođenče prijavljeno na području Grada. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenče potrebno je priložiti preslike osobnih iskaznica za oba roditelja, rodni list za novorođenče, uvjerenje o prebivalištu za novorođenče te presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva (IBAN).