GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Sprečavanje sukoba interesa

“Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) daje se slijedeća

O B J A V A

Grad Duga Resa, Trg Sv.Jurja 1, OIB: 15857239976, ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

OPG Boljar Tomislav, nositelj Tomislav Boljar MIBPG 222350, OIB: 59886248782.”

GRAD DUGA RESA

KLASA: 400-08/15-01/13, URBROJ: 2133/03-04/04-16-16