GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Udruge

FINANCIRANJE UDRUGA 2018.


Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 4. siječnja 2018. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge koji možete pogledajte OVDJE

Zaključak gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2018. pogledajte OVDJE

Godišnji plan 2018. javnog natječaja pogledajte OVDJE


NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2018. GODINI


Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 04. siječnja 2018. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2018. godini koji možete preuzeti ovdje.

Rok za dostavu prijava je 03. veljače 2018.

Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je propisano uputama za prijavitelje:

 1. Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 3. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) možete preuzeti ovdje.
 4. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta možete preuzeti ovdje.
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.
 6. Dokaz o registraciji i dokaz o području djelovanja (izvadak iz Registra udruga RH ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja iz kojeg je vidljivo da prijavitelj djeluje onoliko vremena od dana registracije do dana raspisivanja natječaja) NAPOMENA: Izvadak iz registra udruga može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima o udruzi iz Registra udruga RH
 7. Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju – za obveznike dvojnog knjigovodstva priložiti presliku godišnjeg izvještaja o prihodima i rashodima, bilancu i bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu, dok je za obveznike jednostavnog knjigovodstva potrebno priložiti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela koja je usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2017. godinu NAPOMENA: Poželjno bi bilo objavljivanje fin. izvještaja na web. stranici udruge
 8. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju da postoji javni dug,  mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave prijave.
 9. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.

Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru:

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljnih prijava u odnosu na propisane uvjete natječaja, Povjerenstvo izrađuje popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete, čije se prijave upućuju na procjenu kvalitete kao i popis svih prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane uvjete natječaja.

Svaka pristigla i zaprimljena prijava za koju je utvrđeno da zadovoljava uvjete Natječaja, ocjenjuje se temeljem obrasca za procjenu kvalitete koji je sastavni dio natječajne dokumentacije a možete ga preuzeti ovdje.

Rezultati Natječaja za financiranje projekata/programa udruga  u 2018. godini biti će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Grada Duge Rese www.dugaresa.hr u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke gradonačelnika.

Grad Duga Resa i udruge kojima će se odobriti financijska potpora zaključit će Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u vezi realizacije dodijeljenih sredstava. Obrazac prijedloga Ugovora u 2018. možete preuzeti ovdje.

FINANCIRANJE UDRUGA 2017.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 10. siječnja 2017. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge.

Zaključak zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja u 2017. godini pogledajte OVDJE

Zaključak zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o usvajanju Godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2017. pogledajte OVDJE

Godišnji plan 2017. javnog natječaja pogledajte OVDJE

Na području Grada Duga Rese djeluje dvadesetak udruga građana od kojih je većina ima sjedište u Gradu Duga Resi, a nekoliko djeluju na području Karlovačke županije. To su:

ORGANIZACIJA

ADRESA

TELEFON

PREDSJEDNIK

1.

“UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA DUGA RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

098/365-763

Petar Mihalić

2.

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (podružnica karlovačka, ogranak Duga Resa)

Mrežnička obala 8, D.Resa

841-966

Emil Belavić

3.

UDRUGA PRIPADNIKA 137. BRIGADE ZBORA NARODNE GARDE / HRVATSKE VOJSKE DUGA RESA

Mrežnička obala 6, D.Resa

091/5866572

Ivo Benić

4.

“HRVATSKI DOMOBRAN”, UDRUGA RATNIH VETERANA, OGRANAK D.RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

844-751

Nikola Katić

5.

UDRUGA HRVATSKOG ČASNIČKOG ZBORA DUGA RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

095/350-9214

Marko Benić

6.

UDRUGA RATNIH VETERANA 2. GARDIJSKE BRIGADE GROMOVI (podružnica Karlovačke županije)

Park dr. F. Tuđmana 2

098/667569

Milan Valentić

7.

UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA DUGA RESA

Jozefinska cesta 34/II,D.Resa

 091/549-0215

Ratomir Bošnjak

8.

UDRUGA INVALIDA RADA I OSTALIH OSI GRADA DUGA RESA

Mrežnička obala 8, D.Resa

844-790

Ivan Moguš

9.

UDRUGA SLIJEPIH KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Strossmayerov trg 2, Karlovac

411-436

Vlatko Golac

10.

UDRUGA OBITELJI DJECE I OSOBA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU “SUNCE”

Park dr. F. Tuđmana 2

091/602-7564

Snježana Božičević

11. UDRUGA ZA MLADE “AGORA” Jozefinska cesta 4, D. Resa 095/821-2326
Daniela Marčetić

12.

UDRUGA MATICA UMIROVLJENIKA DUGA RESA

Jozefa Jeruzalema 2, D. Resa

098/187-2186

Ana Piškurić

13.

“MREŽNICA” – UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA GRADA DUGE RESE

Trg hrv. mučenika 1, D.Resa

 098/308-281

Branka Bišćan

14.

LOVAČKA UDRUGA LOVAC HRVATSKI DRAGOVOLJAC DUGA RESA

Park dr. F. Tuđmana 3

 098/279-721

Damir Radinović

15.

UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOĆARA DUGE RESE

Park dr. F. Tuđmana 2

099/672-7213

Vladimir Grčić

16.

UDRUGA PČELARA “DUGA RESA”

Zvečaj 41

091/586-6572

Ivo Benić

17.

RADIO KLUB “DUGA RESA”

Jozefinska cesta 32

098/940-2009

Damir Petrunić

18.

ODRED IZVIĐAČA “SPIDER” DUGA RESA

Inzl 4, D.Resa

099/226-9671

Marko Benić

19.

MREŽNICA CLASSIC CLUB DUGA RESA

Jozefinska 8, D.Resa

844-261

Željko Kekić

Pregled doznačenih sredstava u 2011.i 2012. godini preuzmite ovdje.

FINANCIRANJE UDRUGA 2016.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), članka 60. Statuta Grada Duga Rese (Službeni glasnik Grada Duga Rese br. 02/13) i članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 5/15) gradonačelnik Grada Duga Rese dana 11. siječnja 2016. godine donosi Zaključak o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa/projekata za opće dobro koje provode udruge.

Zaključak gradonačelnika o osnivanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima preuzmite ovdje.

Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2016. godini preuzmite ovdje

Tablični prikaz pogledajte OVDJE

Zaključak gradonačelnika Povjerenstvo pogledajte OVDJE

Zaključak gradonačelnika uz Godišnji plan pogledajte OVDJE

FINANCIRANJE UDRUGA 2015.

U cilju pružanja potpore radu udrugama na području Grada Duge Rese, a temeljem Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programa/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2015. godini, Gradonačelnik je dana 15. travnja 2015. godine donio Odluku o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga u 2015. godini čiji tekst možete pročitati ovdje.

FINANCIRANJE UDRUGA 2014.

            

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 02/13), članka 7. Programa javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 12/13)  i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe udruga koje su od interesa za Grad Dugu Resu u 2014. godini (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 01/13)  Gradonačelnik Grada Duge Rese dana  14. travnja  2014. godine donosi sljedeću

 

O D L U K U

o  dodjeli financijskih sredstava udrugama civilnog društva s područja

 Grada Duge Rese u 2014. godini

 

                                                                   Članak 1.

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu razdjel 003, glava 00307, Program javnih potreba u kulturi P1007, T 100704  – Programi udruga u kulturi s područja Grada Duge Rese – natječaj,  kako slijedi:

 

 

NATJEČAJ ZA PROJEKTE UDRUGA U KULTURI U 2014. GODINI

Red br.

Naziv

 udruge

Skraćeni naziv

projekta

Područje

Odobreni iznos

Namjena sredstava

1.

KUD „Sv. Juraj“ Duga Resa Promicanjem folklorne umjetnosti sačuvajmo kulturnu baštinu

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje folklornih nastupa na manifestacijama Grada i šire

2.

Limena glazba Duga Resa

Limena glazba Duga Resa

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje muzičkih nastupa na manifestacijama Grada i šire

3.

Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Kunstbunker, Duga Resa

Kunstbunker djelovanje Duga Resa

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje festivala i izložbi  na manifestacijama Grada i šire

4.

Ženski pjevački zbor “Vile”, Duga Resa

Promoviranje glazbene kulture

kultura

20.000,00 kn

Troškovi priprema, organizacije i održavanje glazbenih nastupa na manifestacijama Grada i šire
  UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA

80.000,00 kn

 

 

Članak 2.

 

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu  razdjel 003, glava 00307, Program P1012, T 101201  – Programi udruga s područja Grada – natječaj,  kako slijedi:

NATJEČAJ ZA PROJEKTE OSTALIH UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2014.

Red. br.

Naziv
udruge

Skraćeni naziv
projekta

Područje

Odobreni

iznos

Namjena

sredstava

1.

Udruga Hrvatskog časničkog zbora Duga Resa

Monografija o 137.

brigadi HV ZNG

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

3.000,00 kn

Troškovi izrademonografije o 137.brigadi HV

2.

Udruga hrvatskih branitelja – dragovoljaca Domovinskog rata – ogranak Duge Rese

Kolona sjećanja

Vukovar 2014.

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

1.000,00 kn

Troškovi sudjelovanja ukoloni sjećanja Vukovar 2014.

3.

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi, podružnica KŽ

GROM 2014.

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

1.000,00 kn

Troškovi kupnje vijenacai lampiona prilikomobilježavanje prigodnihdatuma

4.

Udruga pripadnika 137. brigade ZNG/HV Duga Resa

Monografija o 137.

brigadi HV ZNG

branitelji Domovinskog rata

i borci II.svj.rata

3.000,00 kn

Troškovi izrade monografijeo 137. brigadi HV

5.

Udruga ratnih veterana Hrvatske „Hrvatski domobran“ – ogranak Duga Resa

Održavanje spomen

obilježja u sv. Petru,

na Todorovom Brdu

i Novigradu na Dobri

branitelji Domovinskog

rata i borci II.svj.rata

2.000,00 kn

Troškovi održavanjaspomen obilježja u sv. petru,kupnja vijenaca i lampiona

6.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Duga Resa

Popularizacija

antifašističkog pokreta

branitelji Domovinskog

rata i borci II.svj.rata

2.000,00 kn

Kupnja vijenaca isvijeća prigodomobilježavanja prigodnih datuma

7.

Udruga invalida rada Grada Duge Rese

Osnaživanje kapaciteta

rada udruge

Zdravlje i socijalno- humanitarna zaštita i skrb

60.000,00 kn

Sufinanciranje projekatakoje provodi Min.soc.politike i mladih i HZZ

8.

Energetičko ekološka udruga „Vitez Georg“ Duga Resa

Praktična primjena

korištenja topline

iz otpada kao obnovljivog

izvora energije

Tehnička kultura

i informatika

2.000,00 kn

Organiziranje stručnihpredavanja i sudjelovanje u izradi elaborata

9.

Radio klub „Duga Resa“

POKUPLJE 2014.

Tehnička kultura

i informatika

3.000,00 kn

Organiziranje i sudjelovanjena radioamaterskom UKVnatjecanju u Dugoj Resi

10.

LU Lovac hrvatski dragovoljac

Lovstvo – turizam

Zaštita okoliša,

održiv razvoj

i kvaliteta života

1.000,00 kn

Organizacija predavanja začlanove i  obilježavanjeprigodnih datuma

11.

Udruga pčelara Duga Resa

Popularizacija i

razvoj pčelarstva

Zaštita okoliša,

održiv razvoj

i kvaliteta života

1.000,00 kn

Edukacija članova,organiziranje predavanja zagrađane

12.

Odred izviđača “Spider”,
Duga Resa

Mladi – priroda – ekologija

Djeca i mladi,

održiv razvoj

i kvaliteta života

4.000,00 kn

Organizacija logorovanja ipredavanja za članove tetakmičenja

13.

HPD Vinica Duga Resa

Dani hrvatskih planinara

Zaštita okoliša,

održiv razvoj i

kvaliteta života

12.000,00 kn

Organizacija Dana hrvatskihplaninara podpokroviteljskompredsjednika RH

14.

Klub podvodnih aktivnosti “Vodomar” Duga Resa

Naša rijeka uvijek čista

Zaštita okoliša,

održiv razvoj i kvaliteta

života

8.000,00

Troškovi ekološke akcije ikupnja digitalnog fotoaparata

15.

Udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese „Mrežnica“

Djeca kao potrošači 2

Djeca i mladi

1.000,00 kn

Održavanje predavanja zaučenike po školama

16.

Konjički klub „Zlatna potkova“

Nabava opreme

Djeca i mladi

1.000,00 kn

Vožnja djece kočijom za Dangrada

17.

Udruga obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Sunce”, Duga Resa

Terapijsko plivanje

Zdravlje i socijalno-

humanitarna zaštita i skrb

5.000,00 kn

Program  terapijskogplivanja
UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA   

110.000,00 kn

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se  gradonačelnik na zaključivanje ugovora o financijskoj potpori kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u vezi realizacije dodijeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utrošku sredstava, te obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.).

Nakon provedenog programa/projekta udruge su obvezne dostaviti Izvješće o provedenom projektu koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava tj. presliku računa i izvatka sa žiro računa korisnika iz kojeg je vidljivo da su doznačena sredstva utrošena za odobrenu svrhu i namjenu.

 

                                                                  Članak 4.

 

Ova odluka  stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja, a objaviti će se  u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“.

 

 

                                                                                                               GRADONAČELNIK:

                                                                                                       Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.

 

FINANCIRANJE UDRUGA 2013.

Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 02/13), članka 7. Programa javnih potreba u kulturi Grada Duge Rese za 2013. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 09/12)  i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu financijskih potpora za programe udruga koje su od interesa za Grad Dugu Resu u 2013. godini (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 01/13)  gradonačelnik Grada Duge Rese dana  17. travnja 2013. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava udrugama civilnog društva u 2013. godini

 

Članak 1.

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu razdjel 03, glava 31, Program E200 – djelatnost udruga u kulturi, konto 381 – Tekuće donacije udrugama građana – po natječaju,  kako slijedi:

NATJEČAJ ZA PROJEKTE UDRUGA U KULTURI U 2013. GODINI

Red br.

Naziv

udruge

Skraćeni naziv

projekta

Područje

Odobreni iznos

Namjena sredstava

1.

Udruga za promicanje kulture i umjetnostiKunstbunker,Duga Resa

Kunstbunker Music & Art Festival 2013

kultura

16.000,00 kn

organiziranje Kunstbunker music@art festivala 2013.

2.

Limena glazba Duga Resa

Limena glazba Duga Resa

kultura

28.000,00 kn

troškovi priprema, organizacije i nastupa na manifestacijama Grada i šire

3.

Kulturno-umjetničko društvo “Sv. Juraj” Duga Resa

KUD “Sveti Juraj” 2013.

kultura

28.000,00 kn

troškovi priprema, organizacije i nastupa na manifestacijama Grada i šire

4.

Ženski pjevački zbor “Vile”, Duga Resa

Promoviranje glazbene kulture

kultura

28.000,00 kn

troškovi priprema, organizacije i nastupa na manifestacijama Grada i šire
UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA

100.000,00 kn

Članak 2.

Odobrava se korištenje sredstava proračuna Grada Duge Rese za 2013. godinu u iznosu od 150.000,00 kn, razdjel 03, glava 35, Program K000 – Osnovna djelatnost udruga, konto 381 – Tekuće donacije udrugama građana – po natječaju, kako slijedi:

NATJEČAJ ZA PROJEKTE OSTALIH UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2013.

Red. br.

Naziv
udruge

Skraćeni naziv
projekta

Područje

Odobreni iznos

Namjena sredstava

1.

Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade Gromovi Podružnica Karlovačke županije

Obilazak obitelji poginulih i nestalih pripadnika 2.gbr “Gromovi”

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

2.000,00 kn

obilazak 36 obitelji,  kupnja vijenaca i svijeća

2.

Udruga pčelara Duge Rese

Popularizacija i razvoj pčelarstva

zaštita okoliša, održi razvoj i kvaliteta života

2.000,00 kn

održavanje str. predavanje vezanih uz razvoj pčelarstva

3.

Lovačka udruga Lovac Hrvatski dragovoljac Duga Resa

Promicanje lovstva, lovnog turizma i zaštita okoliša

zaštita okoliša, održi razvoj i kvaliteta života

2.000,00 kn

edukacija članova putem edukativnih predavanja

4.

Energetičko ekološka Udruga “Vitez GEORG” Duga Resa

Elaborat “Stara sela” HE “Dević mlin” Duga Resa

tehnička kultura i informatika

3.000,00 kn

Organiziranje str. predavanja i sudjelovanje u izradi elaborata

5.

Društvo Naša djeca,
Duga Resa

Dugoreška maškarada i uređenje dječjeg kupališta

djeca i mladi

3.000,00 kn

uređenje dječjeg kupališta

6.

Aero Klub “Duga Resa”

Razvitak i promidžba zrakoplovstva i zrakoplovnog športa

djeca i mladi

3.000,00 kn

kupnja opreme za modelarsku radionicu, org. susreta modelara

7.

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Duga Resa

Popularizacija antifašističkog pokreta

borci II.svj. rata

4.000,00 kn

kupnja vijenaca i svijeća

8.

Udruga ratnih veterana Hrvatske “Hrvatski domobran” ogranak Duga Resa

Odr. Spomenika s kosturnicom za žrtve Dom. obramb. rata i II.svjet.rata i poraća

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

4.000,00 kn

uređenje spomenika

9.

Konjički klub “Zlatna potkova”

Nabavka opreme za konje i oprave za kočijaša, za potrebe djelatnosti udruge

djeca i mladi, zaštita okoliša, održiv razvoj i kvaliteta života

4.000,00 kn

kupnja sedla

10.

Udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese “Mrežnica”

Djeca kao potrošači

djeca i mladi

5.000,00 kn

održavanje predavanja po školama

11.

Udruga vinogradara, vinara i voćara Duga Resa

Postavljanje agro-meteorološke stanice

gospodarstvo (neprofitno poduzetništvo)

5.000,00 kn

postavljanje agrometeorološke stanice

12.

Odred izviđača “Spider”,
Duga Resa

Mladi – Priroda – Ekologija

djeca i mladi

6.000,00 kn

organizacija logorovanja

13.

Udruga Hrvatskog časničkog zbora
Duga Resa

Izrada monografije o 137. br. HV ZNG

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

7.000,00 kn

izrada monografije 137. brigade

14.

Udruga pripadnik 137. brigade ZNG/HV Duga Resa

Izrada monografije o 137. br. HV ZNG

branitelji Domovinskog rata i borci II.svj.rata

7.000,00 kn

izrada monografije 137. brigade

15.

Matica umirovljenika Duga Resa

Poboljšanje uvjeta života umirovljenika

zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita i skrb

7.000,00 kn

kupnja štapova za nordijsko hodanje

16.

Udruga obitelji djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Sunce”, Duga Resa

Terapijsko plivanje

zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita i skrb

10.000,00 kn

program  terapijskog plivanja

17.

Klub podvodnih aktivnosti “Vodomar” Duga Resa

MISSIO NOSTRA – AQUA PRO VITA
(Naša misija – Voda za život)

zaštita okoliša, održi razvoj i kvaliteta života

16.000,00 kn

kupnja čamca za divlje vode

18.

Udruga invalida rada Grada Duga Resa

Jačanje lokalnih struktura o skrbi osoba s invaliditetom

zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita i skrb

60.000,00 kn

sufinanciranje projekata koje provodi Min.soc.politike i mladih i HZZZ
UKUPAN IZNOS DODIJELJENIH POTPORA

150.000,00 kn

Članak 3.

Ovlašćuje se  gradonačelnik na zaključivanje ugovora o financijskoj potpori kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u vezi realizacije dodijeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa i utroška sredstava (Izvješće o provedenom projektu koji se sastoji od opisnog i financijskog dijela uz predočenje dokaza o utrošku sredstava tj. presliku računa i izvatka sa žiro računa korisnika iz kojeg je vidljivo da su doznačena sredstva utrošena za odobrenu svrhu i namjenu),  obveze udruge u slučaju nenamjenskog trošenja potpore i dr.).

 Članak 4.

Ova odluka  stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se  u „Službenom glasniku Grada Duge Rese“.

GRADONAČELNIK:

Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.

KLASA: 021-01/12-01/23

POVELJA O SURADNJI

Izjava o pristupanju Povelji o suradnji Grada Duge Rese i Udruga građana

Sukladno povelji o suradnji Grada Duge Rese i Udruge građana koju je Gradsko vijeće Grada Duge Rese donijela na sjednici održanoj 15. lipnja 2012. godine pozivaju se zainteresirane udruge da potpisivanjem IZJAVE pristupe povelji o suradnji.

Tekst izjave se može skinuti ovdje.

NAJČEŠĆA PITANJA - ŠPORT, KULTURA I DRUGE DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 1. Kako udruge mogu dobiti sredstva Proračuna Grada za svoj rad?

Sredstva predviđena Proračunom Grada Duge Rese za projekte/programe udruga u kulturi i drugih udruga (iz područja tehničke kulture  i informatike, zaštite i promicanja ljudskih prava, zaštite zdravlja, socijalnih usluga i humanitarnih djelatnosti, zaštite i promicanja prava OSI  i djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, zaštite, brige i neformalnog obrazovanja djece i mladih, zaštite civilnih invalida rata, zaštite i promicanja prava manjinskih društvenih skupina, zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja, poticanja i razvoja socijalnog poduzetništva, promicanja vrijednosti Domovinskog rata i antifašizma, razvoja demokratske političke kulture) koje su od interesa za Grad Dugu, dodjeljuju se putem javnog natječaja temeljem posebne Odluke Gradonačelnika, a koji se raspisuje početkom svake proračunske godine.

Sredstva predviđena Proračunom Grada za rad udruga u športu Grad Duga Resa dodjeljuje Športskoj zajednici Duga Resa koja potom raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava, a na koji se mogu javiti sve udruge sa sjedištem na području Grada Duge Rese čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba građana u području sporta, a kojima temeljni cilj nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Športska zajednica ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu. Sportska zajednica javni poziv objavljuje početkom proračunske godine.

 

 1. Može li udruga organizirat provođenje svojih aktivnosti u nekom prostoru Grada?

Za provođenje svojih aktivnosti udrugama stoji na raspolaganju prostor Demokratskog rasadnika na adresi Trg sv. Jurja 3. Riječ je o prostoru predvorja dugoreškog kina, a koji je predviđen upravo za društveni rad i okupljanje te rješavanje problema društvenog razvoja.