GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

Pročelnica Upravnog odjela
Kristina Luketić, dipl.iur.
E-mail: kristina.luketic@dugaresa.hr
Telefon: 047/819-012

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove ustrojene su:

 1. Referada za pravne i opće poslove, 047/819-012,
 2. Referada za gospodarstvo i europske integracije, 047/819-017
 3. Referada za društvene djelatnosti i stambene poslove, 047/819-027.

Djelokrug rada Upravnog odjela:

– imovinsko-pravni poslovi
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– kultura
– šport
– osnovno školstvo
– predškolski odgoj
– udruge
– socijalna skrb i zdravstvo
– stanovanje

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama /NN broj 25/13/  objavljuju se Zakoni i ostali propisi odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove:

 • Upravni postupak i upravni spor
 1. Zakon o općem upravnom postupku /NN broj 47/09/
 2. Zakon o upravnim sporovima /NN broj 20/10, 143/12/
 • Uredsko poslovanje i arhivska djelatnost
 1. Zakon o arhivskom  gradivu i arhivima /NN broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11/
 2. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva  /NN broj 63/04, 106/07/
 3. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva /NN broj 67/99/
 4. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima /NN broj 90/02/
 5. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva /NN broj 90/02/
 6. Kategorizacija stvaratelja  arhivskog gradiva /NN broj 42/07/
 7. Uredba o uredskom poslovanju /NN broj 7/09
 8. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata /NN broj 38/88, 75/93/
 9. Zakon o upravnim pristojbama /NN broj 8(96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04,150/05, 153/05, 129/06,117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13/

10.  Uredba o   natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne , područne /regionalne/ i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti  /NN broj 34/02/
11.  Zakon o pečatima i žigovima RH /NN 33/95/

 • Ustavno uređenje
 1. Ustav Republike Hrvatske /NN 85/10 – pročišćeni tekst/
 2. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske /NN broj 22/92m 42/92m 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11/
 3. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor  /NN broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/03, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11/
 4. Zakon o registru birača /NN broj 144/12/
 • Sustav državne i lokalne /područne/ regionalne samouprave
 1. Zakon o sustavu državne uprave /NN 150/11, 12/13/
 2. Zakon o Vladi RH /NN broj 150/11/
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave /NN broj 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13/
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi   /NN broj 33/01/, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13/Zakon o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj  /NN broj  86/06,125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13,44/13, 45/13/
 5. Zakon o financiranju  jedinica lokalne i područne  /regionalne/ samouprave /NN broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12/
 6. Europska povelja o lokalnoj  samoupravi  /Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi  /međunarodni ugovori NN broj 14/97, 2/07, 4/08, 5/08/
 7. Zakon o lokalnim izborima /NN broj 144/12/
 8. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi /NN broj 86/08, 61/11/
 9. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi /NN broj 28/10/
 • Društvene djelatnosti
 1. Zakon o sportu (NN br.71/06, 158/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13),
 2. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br. 47/90, 27/93 i 38/09)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju /NN broj 10/97, 107/07, 94/13/
 5. Zakon o ustanovama /NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08/
 6. Zakon o upravljanju  javnim ustanovama u kulturi /NN 96/01/
 7. Državni pedagoški  standard predškolskog odgoja i naobrazbe  /63/08, 90/10/
 8. Zakon o knjižnicama  /NN RH broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09/
 9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci /NN broj 28/11/

10.  Zakon o pučkim otvorenim učilištima /NN broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10/
11.  Zakon o radu /149/09, 61/11, 82/12, 73/12, 73/13 u dijelu radnih odnosa zaposlenika u ustanovama/
12.  Zakon o socijalnoj skrbi (NN 33/12)
13.  Zakon o udrugama (NN 88/01 i 11/02)
14.  Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija /NN broj 7/09, 10/08/
15.  Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10)
16.  Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst,  174/04, 38/09 i 80/10)
17.  Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10)
18.  Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06)
19.  Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

 • Komunalno gospodarstvo
 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13/
 2. Zakon o vodama /NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13/
 3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva /NN broj 153/09, 90/11, 56/13/
 4. Zakon o cestama /NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13/
 5. Zakon o koncesijama /NN broj 143/12/
 6. Zakon o grobljima /NN broj 19/98, 50/12/
 7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama /NN 86/12, 143/13/
 • Stanovanje
 1. Zakon o  najmu stanova /NN broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06/
 2. Uredba o održavanju zgrada /NN broj 64/97/
 3. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene  najamnine /NN broj 40/97, 117/05/
 4. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene namjene /NN broj 120/00/
 • Pravni poslovi
 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama  /NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08/
 3. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske /NN broj 94/13/
 4. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske /NN broj 127/13/
 5. Uredba o načinu  raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske /NN broj 127/13/
 6. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora /NN broj 125/11/
 7. Ovršni zakon /NN broj 112/12, 25/13/
 8. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima /NN broj 9/10, 112/12/
 9. Opći porezni zakon /NN broj 147/08, 18/11, 78/12m 136/12, 73/13/
 • Gospodarstvo
 1. Zakon o poticanju malog gospodarstva (NN br. 29/02, NN br. 63/07, NN br. 53/12, NN br. 56/13);
 2. Zakon o poticanju investicija i unapređenju  investicijskog okruženja (NN br. 111/12, NN br. 28/13);
 3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN. br. 93/13);
 4. Zakon o regionalnom razvoju RH  (NN br.153/09);
 5. Zakon o igralištima za golf (NN br. 152/08)
 6. Pravilnik o upisniku upravnih tijela  jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave , agencija i drugih pravnih osoba  osnovanih s ciljem učinkovite  koordinacije i poticanja regionalnog razvoja  (NN br. 53/10);
 7. Uredba o indeksu razvijenosti (NN br. 63/10);
 8. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju  razvijenosti (NN 89/10);
 9. Odluka o izmjenama i dopunama uredbe o indeksu razvijenosti (NN 158/13);

10.  Zakon o poljoprivrednom i ruralnom razvoju  (NN br. 120/12, NN br. 136/12);
11.  Zakon o državnim potporama (NN br. 140/05, NN br. 49/11);
12.  Uredba o državnim potporama (NN br. 50/06);
13.  Odluka  o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama  (NN br. 121/06, NN br. 31/10);
14.  Zakon o državnim potporama u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (NN br. 72/13, NN br. 141/13);
15.  Pravilnik o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 101/13);
16.  Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka  o postojećim mjerama  lokalne potpore  te  načinu vođenja  i sadržaju  registra državnih potpore  poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN br. 16/13);
17.  Zakon o kamatama (NN br. 28/96, NN br. 94/02, );
18.  Zakon o zateznim kamatama (NN br. 28/96);
19.  Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13);
20.  Uredba  o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa  korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  Republike Hrvatske (NN br. 66/13);
21.  Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje  javnog poziva  za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 84/13);
22.  Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 136/06, NN br. 152/08, NN br. 43/09, NN br. 88/10, NN br. 50/12);
23.  Zakon o trgovini (NN br. 87/08, NN br. 116/08, NN br. 76/09, NN br. 114/11, NN br. 68/13);
24.  Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN br. 80/11);
25.  Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97);
26.  Metodologija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ( NN br. 96/98);