GRAD DUGA RESA|Službene stranice

panorama

Upravni odjel za prostorno planiranje

Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu

Pročelnik Upravnog odjela prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu:

Mladen Rakočević, d.i.a.
E-mail: mladen.rakocevic@dugaresa.hr
Telefon: 047/819-014

Referade Upravnog odjela:

– Referada za katastar vodova i imovinu grada, telefon 047/819-025
– Referada za izvođenje radova i operativne poslove, telefon 047/819-020
– Referada za komunalno gospodarstvo, telefon 047/819-026 – komunalni redar 098/981-5743

Djelokrug rada Upravnog odjela:

– projektiranje i prostorno planiranje
– investicije i kapitalni projekti
– komunalno redarstvo
– zaštita okoliša
– investicije u mjesnim odborima
– komunalni doprinosi i komunalni priključci
– zimska služba