GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Vatrogastvo i civilna zaštita

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKE EKSPLOZIJE I PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

U provođenju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje grada Duge Rese čiji tekstualni dio možete preuzeti ovdje.

 • Grafički dio – PU 1 – Prometnice možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 2 – Energetski sustavi možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -1 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 6 – DVD sadašnje stanje možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 7 – DVD Mjera 1 možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PU 8 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.

Uz procjenu donijet je i novi Plan zaštite od požara za Grad Dugu Resu čiji tekstualni dio možete preuzeti ovdje.

 • Grafički dio – PZ – 1- Prometnice možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ – 2 – Energetski-sustavi možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ-3 -1-Hidrantska-mreža-detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
 • Grafički dio – PZ 6 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.

VATROGASNA DJELATNOST

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za  Republiku Hrvatsku regulirana Zakonom o vatrogastvu (NN broj 106/99 – osnovni tekst, 117/01, 36/02 – Odluka USRH, 96/03, 139/04 – pročišćeni  tekst, 174/04, 38/09 i 80/10).

Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera  zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i  imovine ugroženim požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u  nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne zajednice kao stručne i humanitarne organizacije.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te za opremanje njezinih članica, osiguravaju se u proračuna jedinica lokalne samouprave čije područje pokrivaju.


2019.

Temeljem Operativnog plana provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Karlovačku županiju u 2019. godini gradonačelnik je dana 16.04.2019. godine donio:

 1. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje koji možete preuzeti ovdje.
 2. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije koji možete preuzeti ovdje.

 


2018.

U provođenju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), a temeljem Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području Karlovačke županije za 2018. godinu, gradonačelnik Grada Duge Rese donio je:

1. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara čiji tekst možete pogledati ovdje.

2. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave čije tekst možete pogledati ovdje.


2017.

U provođenju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), a temeljem Plana operativne provedbe programa aktivnosti na zaštiti od požara na području Karlovačke županije za 2017. godinu, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Duge Rese dana 21. ožujak 2017. godine donio je:

1. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja šumskih požara čiji tekst možete pogledati ovdje.

2. Plan motrenja, čuvanja, ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i dojave čije tekst možete pogledati ovdje.


 

ZAŠTITA OD POŽARA

Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.

Sustav zaštite od požara uređen je Zakonom o zaštiti od požara (NN broj 92/2010.)

Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnost materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.
Vatrogasna djelatnost te zaštita i spašavanje uređuju se posebnim propisima.
Članak 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara predvidio je obvezu jedinicama lokalne samouprave da jedanput godišnje usklađuju Plan zaštite od požara s novonastalim uvjetima.


2019.

Temeljem Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Karlovačke županije za 2019. godinu na sjednici Gradskog vijeća održanoj 14.06.2019. godine za područje Grada Duge Rese donijet je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2019. te prihvaćeno Izvješće o stanju zaštite od požara za 2018. godinu.

Na istoj sjednici donesena je i Odluka o godišnjem usklađenju Plana ZOP-a.

 


2018.

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2018. godini za područje Grada Duge Rese donijet je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Duge Rese za 2018. godinu koji možete preuzeti ovdje.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj dana 29. studenog 2018. godine usvojeno je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za područje Grada Duge Rese za 2017. godinu koji možete preuzeti ovdje.


2017.

Tako je na sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj dana 21. prosinca 2016. godine usvojen Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada za 2017. godinu koji možete pogledati ovdje.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Duge Rese održanoj dana 21. ožujka 2017. godine usvojeno je Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana za područje Grada Duge Rese za 2016. godinu koji možete preuzeti ovdje.


 

PRIRODNE NEPOGODE

U provođenju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) proizlaze obveze Grada u donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2019. godine donijelo je:

 • Odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu koju možete preuzeti ovdje
 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje
 • Odluku o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koju možete preuzeti ovdje.

 


CIVILNA ZAŠTITA

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Ovo područje regulirano je Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15) – u daljnjem tekstu: Zakon.

U provođenju Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) i Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Karlovačke županije, Gradsko vijeće na sjednici održanoj dana 29. studenog 2018. donijelo je Procjenu rizika od velikih nesreća područje Grada Duge Rese čiji tekst možete preuzeti ovdje. A kartografski pregled ovdje.

Među sudionicima koji provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite nalaze se  izvršna i predstavnička tijela JLS.

 


2018.

Temeljem članka 17. Zakona, predstavničko tijelo JLS u postupku donošenja proračuna, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2018. godine donijelo je sljedeće dokumente:

Analiza sustava CZ za 2018

Plan sustava CZ za 2019


2017.

Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Duge Rese na koju je pribavljena prethodna suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac koju možete preuzeti ovdje.

Temeljem članka 17. Zakona, predstavničko tijelo JLS u postupku donošenja proračuna, razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2017. godine usvojilo je slijedeće dokumente:

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Duge Rese za 2017. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Grada Duge Rese za 2018. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.


2016.

Temeljem članka 17. Zakona, Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada na koju je pribavljena prethodna suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac koju možete preuzeti ovdje.

Sukladno navedenom, Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine usvojilo je sljedeće dokumente:

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Grada Duge Rese za 2016. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Grada Duge Rese u 2017. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ na području Grada Duge Rese za razdoblje 2017. – 2020. čiji tekst požete preuzeti ovdje.


STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno članku 24. Zakona gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Također, donijet je Poslovnik o radu Stožera CZ koji možete preuzeti ovdje.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Stožera

 


VJEŽBE CIVILNE ZAŠTITE

Plan vježbi CZ u 2020

Temeljem članka 17. Zakona gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o organizaciji vježbe civilne zaštite u 2019. godini koji možete preuzeti ovdje te Odluku o izmjeni organizaciji vjezbe CZ u 2019

Plan vježbi CZ u 2019

Temeljem članka 17. Zakona gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o organizaciji vježbe civilne zaštite u 2018. godini koji možete preuzeti ovdje.

Plan vježbi CZ u 2018

Temeljem članka 17. Zakona gradonačelnik Grada Duge Rese donio je Odluku o organizaciji vježbe civilne zaštite u 2017. godini koju možete preuzeti ovdje.

Plan vježbi CZ u 2017

 


HGSS

Kao jedna od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama su operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS).  Na području županija osnovane su stanice Gorske  službe spašavanja na temelju  zajednički utvrđenog interesa između jedinica i HGSS-a.

Područje Grada Duge Rese pokriva Stanica Karlovac i u proračuna Grada su osigurana sredstva za sufinanciranje djelatnosti HGSS Stanice Karlovac.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 14. lipnja 2019. godine donijelo je Izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) – Stanice Karlovac za 2019. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 21. prosinca  2018. godine donijelo je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) – Stanice Karlovac za 2019. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine donijelo je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) – Stanice Karlovac za 2018. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.

Temeljem članka 18. stavak 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN broj 79/06 i 110/15) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 21. prosinca 2016. godine donijelo je Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Karlovac za 2017. godinu čiji tekst možete preuzeti ovdje.