GRAD DUGA RESA|Službene stranice

ZADNJE VIJESTI


Nacionalna naknada za starije osobe

01. siječnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN broj 62/20) kojim se osiguravaju novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godine života. O uvjetima za ostvarivanju navedenog prava više možete pročitati…

Poziv na 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Duge Rese

REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVAČKA ŽUPANIJA, GRAD DUGA RESA, GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/02 URBROJ: 2133/03-01/04-21- Duga Resa, 19. veljače 2021. godine Na temelju članka 87. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese 8/14 – pročišćeni tekst,…

Pojedinačni razgovori na online HBOR-ovu Infodanu

Pozivamo vas na pojedinačne razgovore na online HBOR-ovu Infodanu u četvrtak, 11. veljače, od 10 do 15 sati. S poduzetnicima će razgovarati Draženka Draženović Kostelac, voditeljica HBOR-ova Područnog ureda za Liku. Infodan će se održati putem aplikacije Microsoft Teams. Prijavljeni…

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU  A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2021. GODINI

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 18. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje…

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Pregled prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godinu možete preuzeti ovdje. Dokument Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima (G-PR-IZ-NPF) za razdoblje…

GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2021. GODINU

Godišnji plan rada za prvih pet mjeseci 2021.godine (jer su u mjesecu svibnju lokalni izbori) sačinjava nastavak djelovanja članova liste radom u kontinuitetu kroz rad Odbora i rad u Gradskom vijeću te radeći na realizaciji planova i ciljeva postavljenih za…

1 2 41