2022.

 2022.

  Temeljem Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Gradonačelnik je donio Godišnji plan raspisivanja natječaja u 2022. godini koji možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

  te imenovao Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja zaključkom koji možete preuzeti ovdje.

  Temeljem Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja koju možete preuzeti ovdje, dana 28. siječnja 2022. godine raspisan je

  NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAME/PROJEKTE UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2022. GODINI čiji tekst možete preuzeti ovdje.

  Odluku gradonačelnika o dopuni natječaja možete preuzeti ovdje.

  Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosi 205.000,00 kn od čega je iznos od 80.000,00 kn namijenjen za financiranje programa/projekata udruga iz područja kulture sukladno Programu javnog potreba u kulturi Grada za 2022. godinu, a iznos od 125.000,00 kn za financiranje programa/projekata udruga iz ostalih područja djelovanja. Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja za web stranici Grada odnosno do 28. veljače 2022. godine.

  Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

  Izmjene uputa za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

  Obrasci koji čine natječajnu dokumentaciju su sljedeći:

  – Obrazac opisa programa/projekta možete preuzeti  ovdje.

  – Obrazac proračuna programa/projekta možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac izjave o točnosti podataka možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac izjave o partnerstvu možete preuzeti ovdje.

  – Obrazac životopisa voditelja projekta možete preuzeti ovdje

  Obvezni prilozi uz prijavu na natječaj:

  – Izjava o stanju žiro računa i blagajnički izvještaj na dan 31.12.2021. potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje

  – Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelje iz koje je vidljivo da organizacija nema duga

  – Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 3 mjeseca, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja programa/projekta (obvezno dostaviti prije potpisivanja Ugovora o financiranju)

  Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad u 2022. možete preuzeti ovdje.

  OBRASCI KOJE UDRUGE DOSTAVLJAJU GRADU NAKON PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA U 2022.

   1. Obrazac za opisni izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

  2. Obrazac za financijski izvještaj (nakon provedbe programa/projekta) možete preuzeti ovdje.

  NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU, A KOJE SU OSTVARILE FINANCIJSKU POTPORU FONDOVA EU I DRUGIH DONATORSKIH I SPONZORSKIH TIJELA U 2022. GODINI

  Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 21. veljače 2022. godine donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje programa/projekta udruga od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela koju možete preuzeti ovdje.

  Tekst Natječaja možete preuzeti ovdje.

  Ukupna vrijednost ovog Natječaja je 40.000,00 kn od čega je 10.000,00 kn namijenjeno za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja kulture, a iznos od 30.000,00 kna za udruge iz drugih područja djelovanja.

  Natječaj je otvoren do iskorištenosti sredstava.

  Upute za prijavitelje možete preuzeti ovdje.

  Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

  Obrazac izjave o partnerstvu možete preuzeti ovdje.

  Obrazac Izjave o točnosti i istinitost podataka možete preuzeti ovdje.

  Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje.

  Odluku gradonačelnia o dodjelu financijskih potpora udrugama od interesa za Grad, a koje su ostvarile financijsku potporu fondova EU i drugih donatorskih i sponzorskih tijela možete preuzeti ovdje.

  Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora udrugama od interesa za Grad Dugu Resu, a koje su ostvarile potporu fondova EU i drugih donatorskih/sponzorskih tijela u 2022. možete preuzeti ovdje.

  JAVNI POZIV ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD DUGU RESU U 2022. GODINI

  Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 11. svibnja 2022. godine donio je Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu fin. potpora za progamske aktivnosti udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2022. godini koju možete preuzeti ovdje.

  Rješenje o ispravku greške u Odluci

  Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

  Rješenje o ispravku greške u pozivu

  Rješenje o ispravku greške u pozivu II

  Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva je 45.000,00 kn od čega je 20.000,00 kn namijenjeno za programske aktivnosti udruga u kulturi koje nemaju sjedište na području Grada, ali se aktivnost odvija na područja Grada, 10.000,00 kn za programske aktivnosti udruga u kulturi s područja Grada, 10.000,00 kn za provedbu aktivnosti udruga na području Grada i 5.000,00 kn za provedbu aktivnosti udruga u sportu koje nemaju sjedište na području Grada gdje se aktivnost provodi.

  Javni poziv je otvoren do iskorištenosti sredstava.

  Obrazac prijave sa specifikacijom troškova možete preuzeti ovdje.

  Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja možete preuzeti ovdje. 

  Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka možete preuzeti ovdje.

  Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programske aktivnosti udruga u 2022.godini možete preuzeti ovdje.

  Odluku gradonačelnika o dodjeli financijskih potpora za programske aktivnosti udruga u 2022.godini možete preuzeti ovdje.