GRAD DUGA RESA|Službene stranice

POSTUPCI

JAVNA NABAVA – MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA DUGA RESA, JN-59/2021

Grad Duga Resa dana 19.02.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti modernizacije sustava javne rasvjete Grada Duga Rese, JN-59/2021. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0006534 koji možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

JAVNA NABAVA – IZGRADNJA NOGOSTUPA – MO BELAVIĆI, E-MV-05/2021

Grad Duga Resa dana 18.02.2021. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti izgradnje nogostupa – MO Belavići, E-MV-05/2021. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je 2021/S 0F2-0007065 koji možete preuzeti ovdje.

Čitaj više

JAVNA NABAVA RADNIH BILJEŽNICA I OSTALOG RADNOG MATERIJALA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 06/17) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13, 01/15, 06/17 i 10/17) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 27. kolovoza 2020. godine donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave – […]

Čitaj više

JAVNA NABAVA-OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA POTREBE GRADA DUGE RESE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA DVIJE GODINE, E-MV-1/2020

Grad Duga Resa dana 19.06.2020. godine raspisuje otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu električne energije za potrebe Grada Duge Rese i proračunskih korisnika za dvije godine, E-MV-1/2020. Broj objave Poziva na nadmetanje (oznaka/broj) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina je 2020/S 0F2-0023009.

Čitaj više

JAVNA NABAVA-OPREMANJE I INFORMATIZACIJA KABINETA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA

Grad Duga Resa dana 27.12.2019. godine sklopio je Ugovor  za opremanje i informatizaciju kabineta  Srednje škole Duga Resa, E-MV-09/2019 s gospodarskim subjektom COMEL d.o.o., M. Vrhovca 11, 47000 Karlovac, OIB 11085290021. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 08.01.2020. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti ovdje. Grad Duga Resa dana 21.11.2019. godine raspisuje […]

Čitaj više

JEDNOSTAVNA NABAVA – Stručni nadzor – KK.06.3.1.03.0165, JN-81/2019

Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora izgradnje reciklažnog dvorišta s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem CONVEXO d.o.o., Gornji Zvečaj 125, 47250 Duga Resa, OIB 99585760705. Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o pružanju usluge koordinatora II zaštite na radu s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem ARHITEHNIČAR, obrt za poslovne […]

Čitaj više

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Opremanje Poduzetničkog inkubatora namještajem, informatičkom opremom i strojevima- KK.03.1.2.01.0045

Grad Duga Resa dana 25.10.2019. godine sklopio je Ugovor za nabavu i instalaciju informatičke opreme s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem TT IMPACT d.o.o., Augusta Cesarca 38, Slavonski Brod, OIB 92137489519. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Grad Duga Resa dana 21.10.2019. godine sklopio je Ugovor […]

Čitaj više

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za javnu nabavu – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvoriša u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165.

Grad Duga Resa dana 08.11.2019. godine sklopio je Ugovor o izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta u Dugoj Resi – KK.06.3.1.03.0165 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem NISKOGRADNJA d.o.o., Prilaz Kozjači 13, 47000 Karlovac, OIB 69562759651. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 13.11.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Ovaj postupak javne nabave provodi […]

Čitaj više

JAVNA NABAVA – ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA KASAR – REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

Grad Duga Resa dana 09.09.2019. godine sklopio je Ugovor o isporuci robe na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića – rekonstrukcija kotlovnice s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem PROMIL d.o.o., Vodostaj 51, 47000 Karlovac, OIB 91140420070. Obavijest o sklopljenom ugovoru objavljena je 03.10.2019. na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave koji možete preuzeti https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Grad Duga Resa dana 30.07.2019. godine […]

Čitaj više

JAVNA NABAVA – ADAPTACIJA DIJELA SREDNJE ŠKOLE DUGA RESA U PODUZETNIČKI INKUBATOR DUGA RESA I USPOSTAVA INFORMATIČKE LOKALNE MREŽE U PODUZETNIČKOM INKUBATORU (II. FAZA) – KK.03.1.2.01.0045

Grad Duga Resa dana 30.09.2019. godine sklopio je Ugovor o adaptaciji dijela Srednje škole Duga Resa u Poduzetnički inkubator Duga Resa i uspostava informatičke lokalne mreže u Poduzetničkom inkubatoru (II. faza) – KK.03.1.2.01.0045 s ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem (zajednicom ponuditelja) SA BIŠĆAN d.o.o., Podvožić 16, 47250, Duga Resa, OIB 14814013239 i VENERA d.o.o., Barilović 1c, 47252, […]

Čitaj više