GRAD DUGA RESA|Službene stranice

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN – OBJAVE

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave dugoročnog kredita

Na temelju članka 97. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 08. svibnja 2014. godine donosi slijedeću ODLUKU o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne nabave dugoročnog kredita. Cijeli dokument možete […]

Čitaj više

ODLUKA o imenovanju ovlaštenih predstavnika za provedbu postupka javne nabave

– Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području  Grada Duge Rese za 2014. godinu Na temelju članaka 24. i 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 22. travnja 2014. godine donosi slijedeću […]

Čitaj više

ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu-neraspoređeni rashodi do visine proračunske pričuve

Na temelju članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/13) gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 24. travnja 2014. godine donosi Z A K L J U Č A K o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu, razdjel 005, glava 00501 kt. […]

Čitaj više

ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Na temelju članaka 24. i 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 07. travnja 2014. godine donosi slijedeću o imenovanju ovlaštenih predstavnika za provedbu postupka javne nabave O D L U […]

Čitaj više

ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu

Na temelju članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/13) gradonačelnik Grada Duge Rese, dana 31. ožujka 2014. godine donosi Z A K L J U Č A K o raspodjeli sredstava Proračuna Grada Duge Rese za 2014. godinu, razdjel 005, glava 00501 kt. […]

Čitaj više