Civilna zaštita

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Ovo područje regulirano je Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18 i 31/20) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Temeljni dokument u ovom području je  Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Duge Rese čiji tekst možete preuzeti ovdje. A kartografski pregled ovdje.

U skladu sa Procjenom rizika (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 5. rujna 2019. godinu donosi Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Plan djelovanja CZ Grada Duga Resa

MJERE-Naslovnica

Mjere CZ-Degradacija tla

Mjere CZ-Ekstremne temperature

Mjere CZ-Epidemija i pandemija

Mjere CZ-Industrijske nesreće

Mjere CZ-Poplava

Mjere CZ-Potres

Mjere CZ-Požar otvorenog prostora

Mjere-zbirni prikaz

Prilozi Plana djelovanja_Grad Duga Resa

Infrastrukturni sustavi, 

Korištenje i namjena prostora

PLAN CZ GRADA DUGA RESA-RAZMJEŠTAJ OS,

MZ I OSTALO Potresne zone-ucrtano

Uvjeti za korištenje prostora

 

Među sudionicima koji provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite nalaze se  izvršna i predstavnička tijela JLS.

Na sjednici Gradskog vijeća održane dana 30. prosinca 2020. u ovom području donijeti su sljedeći dokumenti:

 

  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Duge Rese za 2020. godinu koju možete preuzeti ovdje
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2021. – 2024. na području Grada koje možete preuzeti ovdje
  • Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Grada u 2021. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje koji možete preuzeti ovdje.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA DUGE RESE

U provođenju Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 31/20 i 21/21), nakon provedenih lokalnih izbora Gradonačelnik je dana 18. lipnja 2021. donio Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese koju možete pogledati ovdje

Zbog provođenja mjera i aktivnosti na području Grada Duge Rese s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID – 19, Gradonačelnik je donio Odluku o aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese koju možete pročitati ovdje

 Način rada Stožera reguliran je Poslovnikom o radu Stožera koji možete pogledati ovdje