Civilna zaštita

Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Ovo područje regulirano je Zakonom o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18 i 31/20) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Temeljni dokument u ovom području je  Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Duge Rese čiji tekst možete preuzeti ovdje. A kartografski pregled ovdje.

U skladu sa Procjenom rizika (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 11/18) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 5. rujna 2019. godinu donosi Odluku o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Plan djelovanja CZ Grada Duga Resa

MJERE-Naslovnica,

Mjere CZ-Degradacija tla,

Mjere CZ-Ekstremne temperature,

Mjere CZ-Epidemija i pandemija,

Mjere CZ-Industrijske nesreće,

Mjere CZ-Poplava,

Mjere CZ-Potres,

Mjere CZ-Požar otvorenog prostora,

Mjere-zbirni prikaz

Prilozi Plana djelovanja_Grad Duga Resa

Infrastrukturni sustavi, 

Korištenje i namjena prostora,

PLAN CZ GRADA DUGA RESA-RAZMJEŠTAJ OS,

MZ I OSTALO Potresne zone-ucrtano,

Uvjeti za korištenje prostora

 

Među sudionicima koji provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite nalaze se  izvršna i predstavnička tijela JLS.

Na sjednici Gradskog vijeća održane dana 30. prosinca 2020. u ovom području donijeti su sljedeći dokumenti:

 

  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Duge Rese za 2020. godinu koju možete preuzeti ovdje
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2021. – 2024. na području Grada koje možete preuzeti ovdje
  • Godišnji plan razvoja sustava CZ na području Grada u 2021. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje koji možete preuzeti ovdje.

 

Obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom, Gradonačelnik Grada Duge Rese donio je dana 29. rujna 2021. godine odluku da se neće održati vježba civilne zaštite Grada Duge Rese koju možete pogledati ovdje.

 

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 28. prosinca 2021. godine u ovom području donijeti su sljedeći dokumenti:

– Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Duge Rese za 2021. godinu koju možete preuzeti ovdje.

– Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Duge Rese u 2022. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje koji možete preuzeti ovdje.

– Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Karlovac za 2022. godinu koji možete preuzeti ovdje.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA DUGE RESE

U provođenju Zakona o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15, 118/18, 31/20 i 21/21), nakon provedenih lokalnih izbora Gradonačelnik je dana 18. lipnja 2021. donio Odluku o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese koju možete pogledati ovdje

Zbog provođenja mjera i aktivnosti na području Grada Duge Rese s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID – 19, Gradonačelnik je donio Odluku o aktiviranju Stožera civilne zaštite Grada Duge Rese koju možete pročitati ovdje.

Način rada Stožera reguliran je Poslovnikom o radu Stožera koji možete pogledati ovdje.