Gradonačelnik

GRADONAČELNIK Grada Duge Rese je TOMISLAV BOLJAR, EMBA (HSS), rođ. 03.05.1973. godine, oženjen, otac troje djece

  RADNO ISKUSTVO

  • 2017 – nadalje – gradonačelnik Grada Duge Rese
  • 2016 – zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Duge Rese
  • 2013 – 2016 – zamjenik gradonačelnika Grada Duge Rese
  • veljača 2007 – svibanj 2013 – voditelj Turističke zajednice Grada Duge Rese
  • kolovoz 2005 – veljača 2007 – predsjednik volonter Turističke zajednice Grada Duga Rese
  • kolovoz 2005 – veljača 2007 – direktor prodaje tvrtke Arcus SLO
  • prosinac 2000 – kolovoz 2005 – vlasnik tvrtke za računarstvo i trgovinu Qwert
  • ožujak 2000 – ožujak 2001 – regionalni voditelj tvrtke Eureco

  DODATNE VJEŠTINE

  • 2007 – 2009 – Executive Master of Business Administration, Executive MBA, Cotrugli Business School
  • 2008 – Certifikat za rad s EU fondovima, Apriori komunikacije i RR&CO. Knowledge Centre Ltd.
  • 2006 – 2007 – Marketing Manager u turizmu, IBIS Business Academy
  • 2005 – 2006 – Komunikacija s ljudima i medijima, Njemačka zaklada “Friedrich-Naumann-Stifting”

   Dužnost gradonačelnika obavlja profesionalno.

  Gradonačelnik Grada Duge Rese u obavljanju izvršne vlasti prema Statutu Grada Duge Rese:

  • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
  • donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisom,
  • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnese drugi ovlašteni predlagatelj,
  • predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, Odluke o izvršenju proračuna, te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
  • odgovoran je za planiranje i izvršenje proračuna,
  • izvršava i osigurava izvršenje proračuna,
  • upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Duge Rese, kao i prihodima i rashodima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Duge Rese,
  • odlučuje o stjecanju i utvrđivanju pokretnina i nekretnina te o ostalom raspolaganju imovinom Grada Duge Rese čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom. Ako je taj iznos veći od milijun kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do milijun kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kn. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom,
  • utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i udjela Grada Duge Rese u trgovačkim društvima kojih je Grad osnivač,
  • donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Duge Rese,
  • usmjerava rad upravnih tijela Grada Duge Rese te obavlja nadzor nad zakonitošću,
  • donosi Odluku o kriterijima ocjenjivanja službenika i namještenika,
  • odlučuje o tjednom i dnevnom rasporedu radnog vremena gradske uprave
  • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Duge Rese nakon provedenog natječaja
  • odlučuje u II. stupnju po prigovoru službenika i namještenika na rješenja iz radnog odnosa
  • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Dugoj Resi
  • podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća
  • obavlja nadzor rada tijela mjesnih odbora
  • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Duge Rese ili drugim propisima.