GRADSKA SLUŽBA

GRADSKA SLUŽBA
• tel: 047 819 010, 819 011
• fax: 047 841 465
• e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr

pročelnica Gradske službe: Helena Milković Klokočki, dipl.iur.
e-mail: helena.milkovic@dugaresa.hr
telefon: 047 819 013

Djelatnost Gradske službe:
– obavljanje stručnih, savjetodavnih, protokolarnih i upravnih poslova za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te članova Gradskog vijeća,
– obavljanje stručnih, upravnih i tehničkih poslova u vezi priprema sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela za koje je posebnim aktom zadužena,
– obavljanje poslova u vezi protokola svečanih sjednica
– obavljanje poslova u vezi radnih odnosa službenika i namještenika za potrebe svih upravnih tijela
– normativna djelatnost iz nadležnosti Gradske službe
– koordinacija rada između upravnih tijela i službi grada
– planiranje održavanja i kapitalnih potreba u vezi pokretne i nepokretne imovine, a koje su nužne u osiguranju materijalno tehničkih preduvjeta za rad predstavničkog i izvršnog tijela, njihovih radnih tijela, te upravnih tijela gradske uprave i mjesnih odbora
– suradnja sa saborskim zastupnicima, osobito u postupku donošenja i izmjena propisa iz područja lokalne samouprave i od osobitog značaja za lokalnu samoupravu, te suradnja sa članovima Županijske skupštine Karlovačke županije, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebnog značaja za Grad Dugu Resu
– obavljanje poslova kojima se ostvaruje suradnja sa susjednim i drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
– obavljanje poslove kojima se osigurava promidžba Grada
– obavljanje poslova na povezivanju s javnošću
– poticanje i pomoć u raznim oblicima udruženja građana u područjima koja nisu u djelokrugu rada ostalih upravnih tijela
– obavljanje drugih poslova po nalogu gradonačelnika, njegova zamjenika i predsjednika Gradskog vijeća
– administrativni i stručni poslovi za mjesne odbore
– rad za Savjet mladih Grada Duge Rese
– rad za Dječje gradsko vijeće Grada Duge Rese
– izrada Službenog glasnika Grada Duge Rese

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Gradske službe:

USTAVNO UREĐENJE
1.Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst, 05/14)
2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN55/90, 26/93)
3. Zakon o političkim strankama (NN76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR
1. Zakon o općem upravnom postupku (NN47/09.)
2. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

UREDSKO POSLOVANJE
1. Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 7/09)
2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)
3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95)
4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE ) SAMOUPRAVE
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20
2. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN86/06, 125/06, 16/07, 95/08 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/10, 145/10) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
5. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20)
6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („ Narodne novine“ 94/04, 17/07, 91/10, 22/13)
7. Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javne vlasti (NN 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10)
8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
9. Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12)
PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA
1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
2. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
3. Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
4. Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)
5. Zakon o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13)