GRADSKA SLUŽBA

Helena Milković, dipl.iur.
E-mail: helena.milkovic@dugaresa.hr
Telefon: 047 819 013

GRADSKA SLUŽBA
– tel: 047 819 000, 819 011
– fax: 047 841 465
– E-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr

– obavljanje stručnih, savjetodavnih, protokolarnih i upravnih poslova za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te članova Gradskog vijeća,
– obavljanje stručnih, upravnih i tehničkih poslova u vezi priprema sjednica Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela za koje je posebnim aktom zadužena,
– obavljanje poslova u vezi protokola svečanih sjednica
– obavljanje poslova u vezi radnih odnosa službenika i namještenika za potrebe svih upravnih tijela
– normativna djelatnost iz nadležnosti Gradske službe
– koordinacija rada između upravnih tijela i službi grada
– planiranje održavanja i kapitalnih potreba u vezi pokretne i nepokretne imovine, a koje su nužne u osiguranju materijalno tehničkih preduvjeta za rad predstavničkog i izvršnog tijela, njihovih radnih tijela, te upravnih tijela gradske uprave i mjesnih odbora
– suradnja sa saborskim zastupnicima, osobito u postupku donošenja i izmjena propisa iz područja lokalne samouprave i od osobitog značaja za lokalnu samoupravu, te suradnja sa članovima Županijske skupštine Karlovačke županije, osobito u postupku donošenja i izmjena akata koji su od posebnog značaja za Grad Dugu Resu.
– obavljanje poslova kojima se ostvaruje suradnja sa susjednim i drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
– obavljanje poslove kojima se osigurava promidžba Grada
– obavljanje poslova na povezivanju s javnošću
– poticanje i pomoć u raznim oblicima udruženja građana u područjima koja nisu u djelokrugu rada ostalih upravnih tijela
– obavljanje drugih poslova po nalogu gradonačelnika, njegova zamjenika i predsjednika Gradskog vijeća
– administrativni i stručni poslovi za mjesne odbore
– rad za Savjet mladih Grada Duge Rese
– izrada Službenog glasnika Grada Duge Rese

  • Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Gradske službe:

 

USTAVNO UREĐENJE

1.Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” 85/10 – pročišćeni tekst)
2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (“Narodne novine” 55/90, 26/93, 29/94)
3. Zakon o političkim strankama (“Narodne novine” 76/93, 111/96, 164/98, 36/01)
4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” 155/02, 47/10 i 80/10)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

  1. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” 47/09.)
  2. Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine” 20/10.)

UREDSKO POSLOVANJE

1. Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 7/09)
2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)
3. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike hrvatske(„Narodne novine“ 93/95)
4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)

SUSTAV LOKALNE  I  PODRUČNE  (REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01 i 60/01 , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 114/12 i 19/ 13)

2.Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi „Narodne novine“ – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)

3.Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine” 86/06, 125/06, 16/07, 95/08 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/10, 145/10) – u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe

4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („    Narodne novine“ 86/08, 61/11)
5. Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12)
6. Zakon o postupku primopredaje vlasti („ Narodne novine“ 94/04, 17/07, 91/10, 22/13)
7. Zakon o sprečavanju sukoba interesa u obnašanju javne vlasti („Narodne novine“ 163/03, 94/04, 48/05, 141/06, 60/08, 38/09 i 92/10)
8. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 28/10)
9. Zakon o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ 57/12, 120/12)

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA

1. Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
2. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“25/13)
3. Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“  79/07, 86/12)
4. Zakon o medijima („Narodne novine“ 59/04, 84/11, 81/13)
5. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ 1153/09, 84/11)