naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

pročelnica Upravnog odjela: Kristina Luketić, dipl.iur.
e-mail: kristina.luketic@dugaresa.hr
telefon: 047/819-012

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove ustrojene su:

 1. Referada za pravne i opće poslove, 047/819-012,
 2. Referada za gospodarstvo i europske integracije, 047/819-017
 3. Referada za društvene djelatnosti i stambene poslove, 047/819-027

Djelokrug rada Upravnog odjela:

 • imovinsko-pravni poslovi
 • gospodarstvo
 • društvene djelatnosti
 • kultura
 • šport
 • osnovno školstvo
 • predškolski odgoj
 • udruge
 • socijalna skrb i zdravstvo
 • stanovanje
 • vatrogastvo
 • civilna zaštita

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15) objavljuju se Zakoni i ostali propisi odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove:

Upravni postupak i upravni spor

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 2. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17)

Uredsko poslovanje i arhivska djelatnost

 1. Zakon o arhivskom  gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
 2. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
 3. Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)
 4. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
 5. Kategorizacija stvaratelja  arhivskog gradiva (NN 42/07)
 6. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)
 7. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN 38/1988, 75/93, 7/09)
 8. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 9. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti  (NN 34/02)
 10. Zakon o pečatima i žigovima Republike Hrvatske (NN 33/95)

Ustavno uređenje

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)
 3. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor  (NN 116/99, 109/00, 53/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11,19/15, 66/15, 104/15)
 4. Zakon o registru birača (NN 144/12, 105/15)

Sustav državne i lokalne /područne/ regionalne samouprave

 1. Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)
 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18)
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18, 127/19)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 5. Zakon o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj  (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 6. Zakon o financiranju  jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20)
 7. Europska povelja o lokalnoj  samoupravi  / Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi  (NN –  Međunarodni ugovori 14/97, 4/08)
 8. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20)
 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 11. Zakon o izboru predsjednik RH (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)
 12. Zakono referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)

Društvene djelatnosti

 1. Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20),
 2. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
 5. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 6. Zakon o upravljanju  javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)
 7. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe  (NN 63/08, 90/10)
 8. Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19)
 9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14, 47/17)
 10. Standardi za narodne knjižnice u RH (NN 58/99, 17/21)
 11. Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
 12. Zakon o radu – u dijelu radnih odnosa zaposlenika u ustanovama (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 13. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
 14. Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19)
 15. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
 16. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
 17. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
 18. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
 19. Zakon o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
 20. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)
 21. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Stanovanje

 1. Zakon o  najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
 2. Uredba o održavanju zgrada (NN broj 64/97)
 3. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 117/05)
 4. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene namjene (NN 120/00)

Pravni poslovi

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama  (NN 63/19)
 3. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18)
 4. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 95/18)
 5. Uredba o načinu  raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)
 6. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)
 7. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
 8. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)
 9. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)

 

Gospodarstvo

 1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
 2. Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21)
 3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18)
 4. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske  (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 5. Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)
 6. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)
 7. Zakon o poljoprivredi (NN 18/18)
 8. Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
 9. Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 125/17)
 10. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17)
 11. Zakon o kamatama (NN 94/04, 35/05)
 12. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19)
 13. Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 79/16, 20/18)
 14. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 84/13, 45/14, 20/18)
 15. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20)
 16. Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
 17. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 80/01, 87/08)
 18. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
 19. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21)