UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, GOSPODARSTVO, RAZVOJ I EU FONDOVE

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, GOSPODARSTVO, RAZVOJ I EU FONDOVE

telefon: 047 819 026, 819 025, 819 005, 819 017
fax: 047 841 465

pročelnik: Mladen Rakočević, d.i.a.

e-mail: mladen.rakocevic@dugaresa.hr, telefon: 047 819 014

 

U upravnom tijelu Grada Duge Rese, Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo, gospodarstvo, razvoj i EU fondove kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se:

Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo u kojem se obavljaju sljedeći poslovi:

-poslovi praćenja stanja u prostoru te priprema i praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja te njihovog ostvarivanja te drugi upravni i stručni poslovi prostornog planiranja i uređenja

-izrada tehničke dokumentacije za investicijske projekte gradnje te projekte gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture te nadzor nad provedbom navedenih projekata

-poslovi pribavljanja lokacijskih i građevinskih dozvola za objekte gradnje

-poslovi građevinsko – tehničkog registriranja činjenica radi izrade i ažuriranja registra gradske i državne imovine

-izrada planova i programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture

-poslovi provođenja mjera energetske učinkovitosti, izrada i praćenje programa gospodarenja otpadom te izrada planova i programa iz područja zaštite i unapređenja prirodnog okoliša

-organiziranje i provođenje svih vrsta komunalnih djelatnosti odnosno komunalnog, poljoprivrednog i prometnog redarstva u svrhu provođenja komunalnog reda

-koordinacija s gradskim trgovačkim društvima u cilju unapređenja komunalnih djelatnosti

-stručni poslovi podrške u obavljanju imovinskih poslova Stručne službe za opće i pravne poslove, imovinu i društveno-kulturne djelatnosti te stručni poslovi podrške u radu gradskim tvrtkama i ustanovama te resorno praćenje i koordiniranje rada gradskih tvrtki i ustanova.

Odsjek za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu, razvoj i EU fondove u kojem se obavljaju:

-analitičko – planski poslovi vezani za stanje i razvoj gospodarstva, turizma, poljoprivrede, industrijskih grana i investicijskog ulaganja te izrada strateških i dugoročnih razvojnih planova iz navedenih resornih područja te izrada i praćenje izvršenja programa potpora iz navedenih resornih područja

-suradnja s gospodarstvenicima, malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima vezano za poboljšanje uvjeta poslovanja, rješavanje njihovih problema a u svrhu stvaranja povoljne poduzetničke klime

-priprema i predstavljanje projekata od interesa za Grad potencijalnim domaćim i inozemnim ulagačima kao i suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave u postupku pripreme i provedbe projekata

-kandidiranje i praćenje realizacije projekata sufinanciranih od fondova EU, državnih tijela te tijela regionalne razine

-koordinacija s gradskim trgovačkim društvima u cilju razvoja gospodarstva kroz kontrolu cijena komunalnih usluga

-stručni poslovi podrške organiziranja manifestacija te zabavnih i promotivnih aktivnosti Grada

– stručni poslovi podrške u obavljanju imovinskih poslova Stručne službe za opće i pravne poslove, imovinu i društveno-kulturne djelatnosti, stručni poslovi podrške u provedbi postupaka javne nabave Upravnog odijela za proračun i financije, javne prihode, nabavu i gradsku riznicu te stručni poslovi podrške u radu gradskim tvrtkama i ustanovama te resorno praćenje i koordiniranje rada gradskih tvrtki i ustanova.

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama /NN broj 25/13, 85/15/  objavljuju se Zakoni i ostali propisi odjela prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20 )
 2. Zakon o vodama (NN broj 66/19, 84/21, 47/23 )
 3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
 4. Zakon o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23 )
 5. Zakon o koncesijama (NN broj 69/17, 107/20)
 6. Zakon o grobljima (NN broj 19/98, 50/12, 89/17)
 7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 8. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
 9. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 10. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 )
 11. Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
 12. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
 13. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 14. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17 )
 15. Zakon o općem upravnom postupku NN (47/09, 110/21 )
 16. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)

Gospodarstvo

 1. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
 2. Zakon o zadrugama (NN 34/11,123/13, 76/14, 98&/19, 114/18)
 3. Zakon o poticanju ulaganja (NN 63/22)
 4. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18)
 5. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske  (NN 147/14, 123/17, 118/18)
 6. Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)
 7. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 3/24)
 8. Zakon o poljoprivredi (NN 18/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)
 9. Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17)
 10. Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 125/17)
 11. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 7/21)
 12. Zakon o kamatama (NN 94/04, 35/05)
 13. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
 14. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 46/22)
 15. Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 79/16)
 16. Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 89/18)
 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 157/23)
 18. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske NN 98/22)
 19. Pravilnik o dopuni Pravilnika o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske NN 52/23)
 20. Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  NN 104/22)
 21. Pravilnik o provođenju javnoj natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ( NN 104/22, 133/22, 157/23)
 22. Ispravak Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske NN 133/22 (2018), pravilnik, od 11.11.2022.
 23. Pravilnik o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske  NN 94/18)
 24. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 36/21)
 25. Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom  NN 94/18)
 26. Pravilnik o načinu vođenja Registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske NN 94/18)
 27. Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture NN 8/19)
 28. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta 23/19)
 29. Pravilnik o agrotehničkim mjerama  (NN 23/19)
 30. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (NN 22/19)
 31. Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike ( NN 65/19)
 32. Pravilnik o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 48/23)
 33. Pravilnik o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ( NN 84/19)
 34. Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta  (NN 47/19)
 35. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja ( NN 71/19)
 36. Pravilnik  o registru evidencije ugovora i naplate za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 12/22)
 37. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 134/22)
 38. Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod natječaja za zakup, natječaja za prodaju i kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom (NN 146/22)  
 39. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 84/13, 45/14)
 40. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
 41. Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)
 42. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 80/01)
 43. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19)
 44. Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (NN 21/23)