UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE, JAVNE PRIHODE, NABAVU I GRADSKU RIZNICU

telefon: 047 819 019, 819 018, 819 017
fax: 047 841 465

pročelnica Upravnog odjela: Mira Fudurić Kurelić, univ.spec.oec.

e-mail: mira.fuduric.kurelic@dugaresa.hr, telefon: 047 819-015

  Djelokrug rada Upravnog odjela:

  • kreiranje i koordiniranje dugoročne financijske politike Grada kroz izradu prijedloga proračuna za sljedeću godinu te projekcija proračuna za naredne godine, izrada izmjena i dopuna proračuna, izrada odluke o izvršavanju proračuna, nadzora njegovog izvršenja, izrada polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugi financijski poslovi za gradonačelnika, njegovog zamjenika, gradsko vijeće i mjesnu samoupravu,

  • izrada uputa i smjernica za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova i dostavljanje proračunskim korisnicima te razmatranje prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima,

  • knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračuna,

  • vođenje računovodstva proračuna, odnosno glavne knjige proračuna,

  • vođenje pomoćnih poslovnih knjiga odnosno analitičkih knjigovodstvenih evidencija, knjigovodstveno evidentiranje imovine i obveza Grada,

  • izrada financijskih izvještaja: kvartalnih, polugodišnjih, godišnjih i konsolidiranih,

  • praćenje financijskog stanja, planiranje likvidnosti proračuna prema novčanom toku prometa, te predlaganje mjera za poboljšanje financijske stabilnosti proračuna,

  • poslovi vezani uz lokalnu riznicu,

  • poslovi vezani uz popis duga, izdanih jamstva i zajmova, te izvještavanje Ministarstva financija i poslovi vezani uz dobivanje suglasnosti za zaduživanje Grada i davanje jamstava te vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama,

  • poslovi platnog prometa, blagajničkog poslovanja, obračuna plaća i naknada i njihov nadzor te poslovi fakturiranja prihoda i praćenja naplate istih,

  • poslovi obračuna PDV-a te izvješćivanje porezne uprave,

  • poslovi vezani uz razrez, naplatu i evidenciju gradskih poreza te izrada dokumentacije za prisilnu naplatu istih,

  • planiranje i provođenje postupaka javne nabave u skladu s proračunom Grada, evidencije nabave, izrade izvješća o nabavi, savjetodavni poslovi te stručna pomoć korisnicima proračuna vezano uz nabavu,

  • izrada izvještaja prema nadležnim ministarstvima, poreznoj upravi i drugim državnim tijelima sukladno posebnim propisima,

  • pružanje podrške u financijskom praćenju rada tvrtki i ustanova kojima je Grad osnivač i većinski vlasnik kao i gradskih udruga te pružanje stručne pomoći u rješavanju tekuće problematike navedenih subjekata,

  • savjetodavni poslovi te stručna pomoć u planiranju i provedbi gradskih projekata ( projektna podrška ),

  • stručni poslovi podrške u radu drugim gradskim upravnim tijelima i gradskim tvrtkama i ustanovama te resorno praćenje i koordiniranje rada gradskih tvrtki i ustanova.

   

  Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada ovog Upravnog odjela:

   

  1. Zakon o proračunu (NN 144/21)
  2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)
  3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23)
  4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24)
  5. Podaci iz Registra proračunskih i izvan proračunskih korisnika (godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
  6. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23)
  7. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 3/23, 56/23, 143/23)
  8. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN 68/23)
  9. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23, 114/23)
  10. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 20xx. godinu (NN godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
  11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
  12. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
  13. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (NN godišnja objava)
  14. Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima (NN 157/13, 154/14, 36/15, 96/15, 25/18)
  15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)
  16. Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 145/23)
  17. Zakon o platnom prometu (NN 66/18, 114/22)
  18. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN  78/15, 102/19)
  19. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20, 83/23)
  20. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
  21. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 130/11, 58/16)
  22. Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20)
  23. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23)
  24. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23)
  25. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
  26. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)
  27. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/23)
  28. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
  29. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20, 30/23)
  30. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17, 19/23)
  31. Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
  32. Pravilnik o registru koncesija (NN 01/18)
  33. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
  34. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
  35. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 6/24)
  36. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20, 83/20, 133/20)
  37. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23)
  38. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 115/16, 1/17, 41/17, 128/17, 106/18, 1/19, 1/20, 138/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23, 1/24)
  39. Zakon o športu (NN 141/22)
  40. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 155/23)
  41. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
  42. Zakon o vodama (NN broj 66/19, 84/21, 47/23)
  43. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
  44. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
  45. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
  46. Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19, 126/21)
  47. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12)
  48. Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (NN br. 77/99, 146/99, 35/00, 22/03, 39/08, 146/10, 144/21, 67/22)
  49. Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 67/22)
  50. Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19, 83/23)
  51. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
  52. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12, 139/14)
  53. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 7/09, 158/13, 1/14, 44/14, 121/14)