naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNE PRIHODE I GRADSKU RIZNICU

pročelnica Upravnog odjela: Mira Fudurić Kurelić, univ.spec.oec.
e-mail: mira.fuduric.kurelic@dugaresa.hr
telefon: 047/819-015

 • Referade Upravnog odjela:

– Referada za financije, izvršenje i izvještavanje proračuna, telefon 047/819-019
– Referada za računovodstvo, telefon 047/819-018

 • Djelokrug rada Upravnog odjela:

– izrada Proračuna
– praćenje realizacije proračunskih prihoda i rashoda
– financijsko praćenje projekata Grada
– računovodstveno financijski poslovi za Proračun i Gradsku knjižnicu i čitaonicu

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada ovog Upravnog odjela:

 

 1. Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15)
 2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15)
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)
 4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10)
 5. Podaci iz Registra proračunskih i izvan proračunskih korisnika (godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
 6. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
 7. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21)
 8. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 35/15)
 9. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 10. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
 11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)
 12. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)
 13. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (NN godišnja objava)
 14. Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (NN 177/04, 90/11)
 15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
 16. Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)
 17. Zakon o platnom prometu (NN 66/18)
 18. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN  78/15, 102/19)
 19. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 20. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19)
 21. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN 130/11)
 22. Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20)
 23. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20)
 24. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
 25. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 26. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)
 27. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17)
 28. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)
 29. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20)
 30. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/17)
 31. Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
 32. Pravilnik o registru koncesija (NN 01/18)
 33. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN 127/17, 138/20)
 34. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 35. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
 36. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20)
 37. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
 38. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13)
 39. Zakon o športu (NN br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)
 40. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
 41. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
 42. Zakon o vodama (NN broj 66/16)
 43. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
 44. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 45. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
 46. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 29/19, 98/19)
 47. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12)
 48. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12)
 49. Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (NN br. 77/99, 146/99, 35/00, 22/03, 39/08, 146/10)
 50. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 55/09, 139/10)
 51. Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14, 52/18, 115/18, 98/19)
 52. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 53. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12, 139/14)
 54. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 7/09, 158/13)