UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I IMOVINU

pročelnik Upravnog odjela: Mladen Rakočević, d.i.a.
e-mail: mladen.rakocevic@dugaresa.hr
telefon: 047/819-014

Referade Upravnog odjela:

– Referada za katastar vodova i imovinu grada, telefon 047/819-026
– Referada za izvođenje radova i operativne poslove, telefon 047/819-020
– Referada za komunalno gospodarstvo, telefon 047/819-026 i 819-025
– Komunalni redari  098/981-5743 i 095/308-7811

Djelokrug rada Upravnog odjela:

–  prostorno planiranje
– investicije i kapitalni projekti
– komunalno redarstvo
– zaštita okoliša
– investicije u mjesnim odborima
– komunalni doprinosi i komunalni priključci
– zimska služba
– koordinacija s mjesnim odborima
– upravljanje imovinom
– promet u mirovanju i kretanju

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama /NN broj 25/13, 85/15/  objavljuju se Zakoni i ostali propisi odjela prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu:

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
 2. Zakon o vodama (NN broj 66/16)
 3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
 4. Zakon o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
 5. Zakon o koncesijama (NN broj 69/17, 107/20)
 6. Zakon o grobljima (NN broj 19/98, 50/12, 89/17)
 7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 8. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 9. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 10. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
 11. Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
 12. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
 13. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 14. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 15. Zakon o općem upravnom postupku NN (47/09)
 16. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)