GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Informacije


- Komunalna naknada- Komunalni doprinos- Pravo na pristup informacijama- Zaposlenici gradske uprave s kontakt podacima- Prijava nepravilnosti- Suzbijanje korupcije- Financijska kontrola- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću- Programi- Zaštita osobnih podataka- Opći uvjeti usluga javne tržnice na malo- Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika- Neposredan uvid u rad Gradskog vijeća i radnih tijela

Odluku o komunalnoj naknadi i sve izmjene i dopune odluke možete preuzeti ovdje

Vezano  uz  obračun  komunalne  naknade, a sukladno članku 22. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužna u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina.

U prilogu možete preuzeti potrebne obrasce i to prijavu podataka za obračun komunalne naknade koju možete preuzeti OVDJE te obrazac za izračun visine komunalne naknade (mjesečne i godišnje) koji možete preuzeti OVDJE

Ukoliko se radi o nastaloj obvezi plaćanja komunalne naknade na temelju kupoprodaje nekretnina, nasljedstva i sl., novonastali obveznik dužan je navedenu promjenu prijaviti u nadležni ured za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave (zgrada gradske uprave Grada Duge Rese, II. kat, soba broj 45) poštom, e-mailom ili telefonom, kao i dostaviti potrebnu dokumentaciju (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.)

adresa: Grad Duga Resa, Trg sv.Jurja 1

e-mail: dubravka.duganic@dugaresa.hr

telefon: 047/819-018, kontakt osoba: Dubravka Duganić

Ukoliko se radi o novoizgrađenom objektu ili dogradnji na postojećem objektu, obveznik je dužan popuniti gore navedene obrasce te iste dostaviti nadležnom uredu.

Obračun naknade vrši se za cijelu godinu a uplatnice za istu dostavljaju se na adresu obveznika u dva polugodišnja iznosa i to za period siječanj-lipanj te srpanj-prosinac tekuće godine.

Odluku o komunalnoj naknadi  i sve izmjene i dopune odluke možete preuzeti ovdje

Vezano  uz  obračun  komunalnog  doprinosa, a sukladno članku 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), te sukladno Službenom glasniku Grada Duga Rese 9/04, odluke 205. članak 4. propisano je da je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa (fizička ili pravna osoba) dužna platiti u najviše 6 jednakih mjesečnih obroka u roku 6 mjeseci od dana dospijeća obveze plaćanja, uz uvjet da obrok ne iznosi manje od 1.000 kn.

U prilogu možete preuzeti informacijski obrazac za izračun visine komunalnog doprinosa prilikom gradnje novih objekata ili legalizacije postojećih objekata (NN86/12, 143/13) koji možete preuzeti OVDJE

službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka  – pročelnik Gradske službe
Adresa: Trg sv. Jurja 1, Duga Resa
telefon: 047/819-000, 819-013
fax: 047/841-465
e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti  u pdf i cvs formatu.

N A P O M E N A !

Umoljavamo korisnike prava na pristup informacijama da radi sigurnosti zaprimanja zahtjeva za pristup informacijama, svoje zahtjeve u pisanom obliku dostavljaju putem pošte ili elektronske pošte ( grad-dugaresa@dugaresa.hr ). Također, korisnici prava na pristup informacijama , pristup informacijama mogu zatražiti i usmeno, a o čemu će se sastaviti zapisnik odnosno službena zabilješka.

Pravo na pristup informacijama korisnici prava na pristup informacija (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem sljedećih zakonskih i podzakonskih akata:

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15);
 2. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanja prava na pristup informacijama   (NN 83/14);
 3. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 12/14).

Korisnici prava na pristup informacijama, pravo na pristup također ostvaruju temeljem općih akata Grada Duge Rese i to:

 1. Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 2. Odluke o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
 3. Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Odluka o ponovnoj uporabi podataka u postupku ostavarivanja prava na pristup informacija

 

Ovdje možete preuzeti zahtjev za pristup informacijamazahtjev za ponovnu uporabu informacija i zahtjev za dopunu ili ispravak informacija.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Imenik sa svim zaposlenicima Grada Duga Rese možete pogledati ovdje.

Na temelju odredbi članka 6. stavak 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 70/2012) i Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti (Službeni glasnik Grada Duge Rese 6/2001) gradonačelnik Grada Duge Rese objavljuje podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti:

KRISTINA LUKETIĆ, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove te mjesnu samoupravu.

telefon 047/819-012, 047/819-000
fax: 047/841-465
e-mail: kristina.luketic@dugaresa.hr, grad-dugaresa@dugaresa.hr
Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti možete preuzeti ovdje.

 

SPONZORSTVA I DONACIJE

2020.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2020. godine koji možete preuzeti ovdje.

2019.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2019. godine koji možete preuzeti ovdje.

2018.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.06.2018. godine koji možete preuzeti ovdje.

2017.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.09.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-30.06.2017. godine koji možete preuzeti ovdje.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.03.2017. godine koje možete preuzeti ovdje.


2016.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2016. godine koje možete preuzeti ovdje.


2015.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2015. godine koji možete preuzeti ovdje.


2014.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2014. godine koje možete preuzeti ovdje.


2013.

Grad Duga Resa objavljuje popis korisnika sponzorstva i donacija danih iz proračuna Grada od 01.01.-31.12.2013. godine koje možete preuzeti ovdje.

Temeljem Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15) te temeljem Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti po proračunskim godinama, objavljuju se procedure kojima se slabosti i nepravilnosti otklanjaju i to kako slijedi:

2019.

 1. Procedura blagajničkog poslovanja 2019
 2. Procedura odobravanja službenih putovanja i izdavanja i obračuna putnih naloga u gradskoj upravi Grada Duge Rese

2018.

 1. Procedura stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata
 2. Procedura pripreme projekata (investicijskih i ostalih) za planiranje, realizaciju i kandidiranje na natječaje
 3. Procedura javne nabave
 4. Procedura prisilna naplata potraživanja

2017.

 1. Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasnistvu Grada Duge Rese
 2. Procedura davanja u zakup i kupoprodaje poslovnog prostora u vlasnistvu Grada
 3. Postupak primanja, otvaranja, pregledavanja i rasporedivanja poste odnosno akata i arhiviranje dokumenata

2015.

 1. Procedura izdavanja računa koncesionarima

2014.

 1. Opis poslovnog procesa javne nabave *na snazi do 31.12.2017.
 2. Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Duge Rese
 3. Izmjene i dopune procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
 4. Procedura donošenja proračuna
 5. Procedura objave informacija na službenim web stranicama Grada Duge Rese

2013.

 1. Izmjena i dopuna procedure (poslovnog procesa) prisilne naplate potraživanja

2012.

 1. Procedura o otklanjanju nepravilnosti za postupke i rokove
 2. Poslovni proces prisilne naplate potraživanja
 3. Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima
 4. Procedura postupka i rokova oko traženja i davanja izvještaja
 5. Procedura uspostave i vođenje evidencije ugovora

Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13, 85/15 ) Grad Duga Resa provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata i drugih strateških ili planskih dokumenata kojima se utječe na interese građana i drugih pravnih osoba.

Primjedbe i prijedloge dostavljene u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, razmotrit će Gradsko vijeće kao donositelj akata a o čemu će se objaviti i izvješće na internetskoj stranici Grada.

Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na odluku možete uputiti putem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U INTERNETSKOM SAVJETOVANJU. Ispunjene obrasce pošaljite na e-mail adresu: grad-dugaresa@dugaresa.hr helena.milkovic@dugaresa.hr.

Savjetovanje s javnošću za 2020.

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020. godinu

 • Prijedlog Programa demografske obnove Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje

Savjetovanje s javnošću za 2019.

 • Prijedlog Pravilnika o davanju stanova u najam možete preuzeti ovdje
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje
 • Prijedlog Pravilnika o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima možete preuzeti ovdje 
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Duga Resa možete preuzeti ovdje
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Duge Rese za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
  • Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću možete preuzeti ovdje
 • Prijedlog Plana izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom za Grad Dugu Resu od 2019. do 2020. možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Odluke o visini paušalnog  poreza po krevetu,  odnosno po smještajnoj jedinici na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje
 • Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • PRILOG 1: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama možete preuzeti ovdje
  • PRILOG KKP: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za područje grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje s javnošću za 2018.

 • Prijedlog Odluke o o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti  ovdje.
 • Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije tekstualni dio možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 1 – Prometnice možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 2 – Energetski sustavi možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -1 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 6 – DVD sadašnje stanje možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 7 – DVD Mjera 1 možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PU 8 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.
 • Prijedlog Plan zaštite od požara za Grad Dugu Resu tekstualni dio možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ – 1- Prometnice možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ – 2 – Energetski-sustavi možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 – Hidrantska mreža pregled možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ-3 -1-Hidrantska-mreža-detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -2 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -3 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -4 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -5 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -6 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -7 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 3 -8 – Hidrantska mreža detalj možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 4 – Ugroženost šuma od požara možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 5 – Telekomunikacije u vatrogastvu možete preuzeti ovdje.
  • Grafički dio – PZ 6 – DVD Mjera 2 možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Gradskog programa za mlade Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja za koje je izdano dopuštenje za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.


 • Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Duge Rese za razdoblje od 2018. – 2023. godine možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

 • Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca možete preuzeti ovdje.
  • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju možete preuzeti ovdje.

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. za Grad Dugu Resu


Savjetovanje s javnošću za 2017.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta: 

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

Plan savjetovanja s javnoscu za 2016. DUGA RESA

Napomena: U navedenom obrascu naveden je početak i završetak savjetovanja što znači da se primjedbe i dr. mogu dostavljati samo u navedenom roku, dok one dostavljene izvan roka neće se uvažiti.

 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu općeg akta:
 1. OBRAZAC 1 – Prijedlog Socijalnog plana Grada Duge Rese 2016.(preuzmi word)
 2. Socijalni plan 2016 (preuzmi word)
 3. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 1
 4. OBRAZAC 2 – Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (preuzmi word)
 5. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016
 6. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 2
 7. OBRAZAC 3 – Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 2016. (preuzmi word)
 8. Program građenja komunalnih vodnih građevina 2016 (preuzmi word)
 9. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 3
 10. OBRAZAC 4 – Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. (preuzmi word)
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture 2016.
 12. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 4
 13. OBRAZAC 5 – Program javnih potreba u kulturi 2016. (preuzmi word)
 14. Program_javnih_potreba_u_kulturi-2016 (preuzmi word)
 15. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 5
 16. OBRAZAC 6 – Program javnih potreba u sportu (preuzmi word)
 17. Program_javnih_potreba_u_sportu-2016 (preuzmi word)
 18. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 6
 19. OBRAZAC 7 – program predškolski odgoj (preuzmi word)
 20. Program_predskolski_odgoj-2016 (preuzmi word)
 21. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 7
 22. OBRAZAC 8 . Program školstvo (preuzmi word)
 23. Program_skolstvo-2016 (preuzmi word)
 24. Obrazac o izvješću o provedenom savjetovanju 8

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini,  Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Dugoj Resi za 2016. godinu, te Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2016. godini objavljene u Službenom glasniku Grada Duge Rese broj 04/15 možete preuzeti ovdje.

25.05.2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka kao i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te se temeljem navedenih akata štite osobni podaci korisnika Grada Duge Rese.

U nastavku korisnici mogu pronaći odredbe i cjelokupnu dokumentaciju kojom Grad Duga Resa uređuje zaštitu osobnih podataka korisnika.

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 

Odluka o imenovanju izvršitelja obrade 

Izjava o zaštiti privatnosti

Zahtjev korisnika za pristup osobnim podacima

Zahtijev korisnika za izmjenom, dopunom i brisanjem osobnih podataka

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 27.12.2019. dalo je prethodnu suglasnost na opće uvjete usluge javne tržnice na malo koju pruža Čistoća Duga Resa a koje možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 26. sjednici održanoj 27.12.2019. dalo je prethodnu suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika koju pruža Čistoća Duga Resa a koje možete preuzeti ovdje.

Rad Gradskog Vijeća je javan. Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.). Osobe koje žele prisustvovati sjednici Vijeća dužne su to najranije dva dana prije održavanja sjednice najaviti u Gradskoj službi Grada kako bi im se moglo osigurati prisustvovanje u prostoru gdje se održava sjednica.

O radu Gradskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Grada. Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Gradskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Grada.

Od dostupnosti javnosti izuzimaju se oni podaci, koji su u skladu s posebnim propisima klasificirani određenim stupnjem tajnosti.

NAPOMENA: ne postoji ograničenje broja osoba koje mogu prisustvovati sjednici odnosno prisustvovati sjednici može najviše onoliko osoba koliko ima raspoloživih sjedećih mjesta u gradskoj vijećnici ili drugom prostoru u kojem se održava sjednica radnog tijela.

Zainteresirane osobe za prisustvovanje sjednici mogu se prijaviti e-mailom na adresu grad-dugaresa@dugaresa.hr ili osobno. Prilikom prijave kao i dolaska na sjednicu tijela javne vlasti osoba je dužna ponijeti sa sobom identifikacijsku ispravu.

Neposredan uvid u rad tijela javne vlasti može se onemogućiti jedino kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu mora isključiti javnost odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.