naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Obrazovanje

Na području Grada Duge Rese djeluju dvije osnovne škole i to Osnovna škola Ivan Goran Kovačić i Osnovna Škola Vladimir Nazor te Srednja škola Duga Resa, a osnivač škola je osnivač Karlovačka županija.

Grad Duga Resa iako za to ne postoji zakonska obveza sustavno ulaže u učenike i studente svog područja i u tom smislu financira/sufinancira niz projekta, odnosno  odobrava različite potpore, a sve u cilju unaprjeđenja obrazovnog sustava.

Opseg financiranja/sufinanciranja provodi se u općem interesu i to prema zahtjevima škola ili prema vlastitom nahođenju i u skladu s raspoloživim sredstvima.

Temeljni dokument koji uređuje djelatnost u školstvu Grada Duge Rese je Program javnih potreba  iznad standarda kojeg usvaja Gradsko vijeće za svaku proračunsku godinu.

Za 2021. godinu u Program su uvrštene sljedeće mjere i potpore kojima se ostvaruje navedeni cilj                   

 1. PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Grad Duga Resa osigurava sredstva za prijevoz učenika osnovnih škola „Vladimir Nazor“ i „Ivan Goran Kovačić“ i to učenika od 1. do 4. razreda OŠ kojima je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 3 km, učenike od 5. do 8. razreda kojima je udaljenost od adrese stanovanja do škole manja od 5 km te učenike od 1. do 8. razreda koji pohađaju koju od osnovnih škola na području Grada Duge Rese (matičnu školu ili područnu školu koja se nalazi na području Grada Duge Rese), a koja škola nije škola njihovog upisnog područja sukladno Mreži osnovnih škola kojima je Karlovačka županija osnivač neovisno o udaljenosti od adrese stanovanja do škole.

Odluku o obavljanju usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Grada Duge Rese – iznad standarda  za školsku godinu 2020./2021. možete preuzeti ovdje

 1. PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju za školsku godinu 2020./2021. (NN br. 94/20) utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje školske godine 2020./2021. Temeljem Odluke Vlade RH za prijevoz učenika srednjih škola osigurana su sredstva iz državnog proračuna u iznosu od 75% unutar limita utvrđenog istom.

Za prijevoz učenika s prebivalištem na području Grada Duge Rese, a koji se školuju u školama na području Karlovačke županije preostalih 25% unutar limita utvrđenog od strane Vlade RH, sufinancirati će Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakim omjerima, odnosno svaki sa 12,5%. Isto vrijedi i za učenike koji imaju boravište, odnosno koji su smješteni u Đačkom domu u Dugoj Resi.

Grad Duga Resa sufinancira i prijevoz učenika s prebivalištem na području Grada, a koji se školuju na području drugih županija, ukoliko na području Karlovačke županije nema škole s programom za koji se školuju, a koriste javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak).

Grad Duga Resa sufinancira i dodatnih 5% od iznosa preostalog za uplatu od strane korisnika usluge za prijevoz učenika u cestovnom prometu.

Odluku o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. možete preuzeti ovdje

 1. OPREMANJE I INFORMATIZACIJA ŠKOLA

U Proračunu Grada Duge Rese za 2021. godinu osigurana su sredstva za nabavu vrhunske Informatičke opreme u sklopu projekta  opremanja kabineta Srednje škole Duga Resa. Oprema je namijenjena prvenstveno unaprjeđenju nastavnih, a osobito praktičnih procesa strukovnih zanimanja (medijskih tehničara i grafičkih dizajnera).

 1. STIPENDIRANJE STUDENATA

Postupak i uvjeti za ostvarivanje prava na stipendije i način dodjele stipendija za studente s prebivalištem na području Grada Duge Rese detaljnije su regulirani Pravilnikom o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima

Stipendisti koji redovno i uspješno ispunjavaju svoje fakultetske obaveze ostvaruju pravo korištenja stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa pod uvjetom dostavljanja potvrde o upisu u višu godinu studija početkom svake akademske godine.

Visina stipendije utvrđena je u iznosu od 700,00 kn za studente koji studiraju izvan Karlovačke županije, odnosno u iznosu od 500,00 kn za studente koji studiraju unutra Karlovačke županije.

Pravilnikom o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima možete preuzeti ovdje

 1. NOVČANE POTPORE DAROVITIM STUDENTIMA

Gradonačelnik Grada Duge Rese temeljem Pravilnika o studentskim stipendijama i odobravanju jednokratnih potpora darovitim studentima (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 7/19) može donijeti odluku o dodjeli jednokratnih novčanih potpora darovitim studentima  s područja Grada Duge Rese za izuzetan uspjeh tijekom školovanja, studentima koji ostvare uspjeh iz znanstvenog, umjetničkog i sportskog područja te studentima za sufinanciranje dopunskog obrazovanja, naročito u inozemstvu, a temeljem pisanog zahtjeva i priloženih dokaza.

 1. STUDENTSKI KREDITI I ZAJMOVI

Uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu i korištenje kredita za kreditiranje studenata s prebivalištem na području Grada Duge Rese utvrđeni se Pravilnikom o kreditiranju studenata preddiplomskih i diplomskih studija (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/08 i 10/08)

Grad Duga Resa i odabrana banka (Zagrebačka banka d.d.) međusobna prava i obveze regulirali su Sporazumom o poslovnoj suradnji i Dodatkom sporazuma o poslovnoj suradnji iz 2008.g.

Pravilnikom su utvrđene  dvije vrste kredita:

 • kredit za pokriće osnovnih troškova studiranja redovnih studenata
 • kredit za pokriće troškova školarina.

Budući da su Grad Duga Resa i odabrana banka (Zagrebačka banka d.d.) dogovorno raskinuli  Sporazum o poslovnoj suradnji i Dodatak sporazumu, Grad ne donosi nove Odluke o kreditiranju studenata već subvencionira troškove naknade za iskorištena sredstva i kamate u visini redovne kamatne stope za još 4 kredita u otplati.

 1. STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

Grad Duga Resa  u 2021. godini stipendira  učenike srednjih škola s područja Grada Duge Rese, a koji se školuju za deficitarna zanimanja. Deficitarna  zanimanja za Karlovačku županiju su utvrđena u Preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, a koja se donosi za svaku kalendarsku godinu. Postupak, uvjeti za ostvarivanje prava na ovu stipendiju kao i način dodjele stipendije detaljnije su regulirani Odlukom o stipendiranju učenika srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Učenici koji redovno i uspješno ispunjavaju svoje školske obaveze ostvaruju pravo korištenja  stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa pod uvjetom dostavljanja potvrde o upisu u višu godinu školovanja početkom svake školske godine.

Odluku  o stipendiranju učenika srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja možete preuzeti ovdje

 1. PROGRAM UDŽBENIČKOG FONDA

Grad Duga Resa u Proračunu za 2021. godinu osigurava sredstva nabavu radnih bilježnica i drugog potrebnog radnog materijala za sve učenike od prvog do osmog razreda dviju osnovnih škola na području Grada Duge Rese, a koji pravo na besplatne radne bilježnice ne ostvaruju po nekoj drugoj pravnoj osnovi.

 1. DNEVNI BORAVAK U OŠ VLADIMIR NAZOR

U 2021. godini Grad Duga Resa osigurava sredstva za sufinanciranje programa Produženog boravka u Osnovnim školama Vladimir Nazor i Ivan Goran Kovačić.

Program produženog boravka učenicima omogućuje boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima te dnevnim obrocima što bi konkretnije značilo da škola preuzima ulogu odgoja, socijalne zaštite djece i praćenja djece dok roditelji obavljaju profesionalne obveze.

Osigurana sredstva u Proračunu Grada namijenjena su za financiranje plaća učitelja zaposlenih u programu.

KONTAKT PODACI ŠKOLA:

OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ DUGA RESA

ADRESA: Jozefinska c. 85, Duga Resa
TELEFONSKI BROJ: 047 844 623  (tajništvo)
TELEFAKS: 047 811 865

RAVNATELJ ŠKOLE: Gordana Krstulić, mag.prim.educ
E-MAIL: nazordr@gmail.comured@os-vnazor-dugaresa.skole.hr
INTERNETSKA ADRESA ŠKOLE: www.os-vnazor-dugaresa-skole.hr

OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ DUGA RESA

ADRESA: Ulica bana  Josipa Jelačića 8, Duga Resa
TELEFONSKI BROJ: 047 841  114  (tajništvo)
TELEFAKS: 047 811 120

RAVNATELJ ŠKOLE: Sanja Ferkula, prof.
E-MAIL:  ured@os-igkovacic-dugaresa.skole.hr
INTERNETSKA ADRESA ŠKOLE: www.os-igkovacic-dugaresa.skole.hr/

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

ADRESA: Jozefinska cesta 27, Duga Resa
TELEFONSKI BROJ: 047 841 630
TELEFAKS: 047 841 631

RAVNATELJ ŠKOLE: Tanja Škrak,prof.
E-MAIL: ured@ss-duga-resa.skole.hr
INTERNETSKA ADRESA ŠKOLE: www. ss-duga-resa.skole.hr

PREDŠKOLSKI ODGOJ

Na području Grada Duge Rese djeluje ustanova Dječji vrtić Duga Resa čiji je osnivač Ministarstvo kulture i prosvjete 14. veljače 1994. godine osnivačka prava nad ovom ustanovom prenio na Grad Dugu Resu

Ustanova djelatnost obavlja u tri objekta na području Duge Rese na lokacijama u Ulici Kasar broj 17 (objekt Kasar), na Trgu hrvatskih mučenika broj bb (objekt Maslačak) i u Ulici dr. Ivana Banjavčića broj 2 (objekt Resica) te u područnom objektu Dječjeg vrtića Duga Resa u Generalskom Stolu, Generalski Stol broj 23, a ukupno može primiti 372 djece.

Obzirom da Dječji vrtić Duga Resa ima status proračunskog korisnika temeljni dokument kojime Grad Duga Resa regulira ovu djelatnost je Program javnih potreba predškolskog odgoja i obrazovanja, a usvaja ga Gradsko vijeće za svaku proračunsku godinu. Program se donosi u skladu s  Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97107/0794/1398/19)

U 2021. godini  Programom javnih potreba osiguravaju se sredstva u proračunu Grada Duge Rese za djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja   i  to  za redovni 10–satni program odgoja, obrazovanja , zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, program predškole  te opremanje Dječjih jaslica i vrtića

Program  se može preuzeti ovdje.

Redoviti Program njege, odgoja, obrazovanja zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi osigurava se dijelom iz cijene usluge koju plaćaju korisnici usluge, a dijelom iz sredstva osiguranih u Proračunu Grada Duge Rese-

Odlukom o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića Duga Resa od roditelja – korisnika usluga) koja se može preuzeti ovdje propisani su iznosi participacije roditelja u ekonomskoj cijene usluge. 

Ekonomska cijena redovnog 10-satnog programa i programa vjerskog odgoja u okviru redovnog 10-satnog programa iznosi 1.700,00 kn mjesečno.

Iznos sudjelovanja roditelja u mjesečnoj cijeni usluge za jedno dijete je 750,00 kn. Iznos sudjelovanja roditelja u mjesečnoj cijeni usluge za drugo dijete utvrđuje se u iznosu od 600,00 pod uvjetom da djeca istovremeno koriste vrtić, a za treće i za svako iduće dijete roditelj je oslobođen plaćanja mjesečne cijene usluge pod uvjetom da su djeca vrtićke (predškolske) i školske dobi.

Razlike do pune ekonomske cijene za do dvoje djece u obitelji , odnosno puna ekonomska cijena za više od dvoje djece u obitelji podmiruje se iz Proračuna Grada.

Program predškole –  program je u trajanju od 250 sati, a provodi se u razdoblju od početka listopada do kraja svibnja te je namijenjen djeci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću u godini dana prije polaska u osnovnu školu.  Cilj mu je osigurati okruženje u kojem će dijete prije polaska u školu razbiti svoje potencijale  i samostalnost, steći znanja, vještine i navike koje će mu pružiti sigurnost nužnu za svladavanje školskog programa i djelovanje u promjenjivim životnim uvjetima.

Program predškole za roditelje je besplatan.

Program opremanja prostora dječjeg vrtića bitan je segment za stvaranje pozitivne poticajne klime u vrtiću, a sam prostor treba omogućiti slobodno i sigurno kretanje djece. U 2021. godini  kroz ovaj program osigurava se dio sredstava za energetsku obnovu područnog objekta Kasar. Projekt energetske obnove prijavljen je na natječaj FZOEU. Ukupna vrijednost projekta je 1.016.593,53 kn, od čega sredstva FZOEU iznose 406.637,45 kn, a sredstva  Grada 609.956,18 kn. Sredstva će se osigurati kroz dvije proračunske godine; 2021. i 2022.

Dječji vrtić Duga Resa provodi i druge programe koji nisu obuhvaćeni Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju, a kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi djece i roditelja poput opće igraonice, programa ranog učenja engleskog jezika u okviru redovnog 10-satnog programa  te kraćeg  programa ranog učenja engleskog jezika.

KONTAKT PODACI DJEČJEG VRTIĆA DUGA RESA:
 
ADRESA: Ulica doktora Ivana Banjavčića 2, Duga Resa
TELEFONSKI BROJ: 047/841-110 (tajništvo)
RAVNATELJ VRTIĆA: Ana Božić
E-MAIL: vrticdresa@gmail.com
INTERNETSKA ADRESA ŠKOLE:  www.vrtic-dugaresa.hr