GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Porez na nekretnine

POREZ NA NEKRETNINE

OBAVIJEST I JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA


Obavještavamo građane i pravne osobe – sve vlasnike nekretnina na području Grada Duge Rese da od 1. siječnja 2018. godine obvezu plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor  zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

Porez na nekretnine uvodi se temeljem odredbi Zakona o lokalnim porezima (NN br. 115/16;  u daljnjem tekstu Zakon).

Predmet oporezivanja je nekretnina i to:

  1. stambeni prostor – za stalno i povremeno stanovanje
  2. poslovni prostor – prostor u kojem se obavlja neki oblik registrirane djelatnosti
  3. garažni prostor
  4. drugi pomoćni prostori – prostori koji nemaju svoju samostalnu svrhu već su prateći ili povezani sa stambenim, poslovnim ili garažnim prostorom
  5. ostali pomoćni prostori bez namjene – izvedeni prostori koji se mogu smatrati uporabnim cjelinama ali nemaju namjenu (građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
  6. neizgrađeno građevinsko zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja (zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se mogu graditi građevine, zemljište na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina a za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola, zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine i zemljište na kojima je započeta gradnja)

Porezni obveznik je, u pravilu, vlasnik nekretnine kao samostalni posjednik. Obveznik može biti i nesamostalni posjednik, odnosno korisnik nekretnine, ako vlasnik poreznu obvezu pravnim poslom prenese na nesamostalnog posjednika u kojem slučaju vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza od nesamostalnog posjednika.

Porez na nekretnine obračunavati će se  na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97, 117/05) te na stvarnu površinu zemljišta, a godišnji iznos poreza po m2 obračunske jedinice biti će utvrđen obračunom množenjem koeficijenata vrijednosti boda, koeficijenta zone u kojoj se nalazi nekretnina, koeficijenta namjene, koeficijenta stanja nekretnine i koeficijenta starosti nekretnine.

Rješenje o porezu na nekretnine donosi se do 31.ožujka za tekuću kalendarsku godinu i takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. Sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a utječu na utvrđivanje porezne obveze (činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika) primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

Sukladno članku 59. Zakona porezni obveznici mogu jedinicama lokalne samouprave dostaviti podatke o poreznom obvezniku i nekretnini određene čl. 40 Zakona  do 31. listopada 2017. godine.

Jedinice lokalne samouprave pozvati će poreznog obveznika da dostavi sve ili dio podataka ako njima ne raspolažu ili ako se oni bitno razlikuju s usporedbom podataka jedinica lokalne samouprave i podataka dobivenih od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja  i  Ministarstva financija – Porezne uprave.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave s najvišim utvrđenim koeficijentima za stanje i dob nekretnine utvrđenim Zakonom.


S obzirom na navedeno, a radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi što pravilnijeg utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine pozivaju se vlasnici i nesamostalni posjednici (korisnici) nekretnina na području Grada Duge Rese da najkasnije do 31.listopada 2017. godine dostave podatke o poreznim obveznicima i nekretnini na dolje priloženim obrascima i to:

  1. osobno u Gradsku upravu Grada Duge Rese, u sobu 45 na II.katu
  2. poštom na: Grad Duga Resa, Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa
  3. skenirane obrasce e-mailom na: dario.lesar@dugaresa.hr ili na dubravka.duganic@dugaresa.hr

Obrazac PNN – Porez na nekretnine u .doc, .docx te .pdf formatu možete preuzeti ovdje:

Upute za popunjavanje Obrasca PNN možete preuzeti ovdje:

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti pozivom na broj: 047/819-018.