naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje Grada Duge Rese

Službenik za informiranje Grada Duge Rese je Helena Milković Klokočki, dipl. iur.
e-mail: grad-dugaresa@dugaresa.hr, helena.milkovic@dugaresa.hr, telefon: 047/819-013. 819-011, 819-010.

Zakon o pravu na pristup informacima (NN 25/13, 85/15, 69/22) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, a Grad Duga Resa tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dosjea, registra, dokumenta, zapisa, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastalo je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba predstavlja uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakona ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Pristup informacijama omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama u službenom glasniku te davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev, pisani ili usmeni.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu na adresu: Grad Duga Resa, Službenik za informiranje, Trg svetog Jurja 1, Duga Resa.

Zahtjev se može podnijeti i putem e-maila na adresu službenika za informiranje odnosno na helena.milkovic@dugaresa.hr o čemu se sastavlja službena zabilješka.

Kriteriji za određivanje visine naknade objavljen u Narodnim novinama dostupan je na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html (12/14) kao i ispravak objave na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html (15/14).

Ovdje možete preuzeti zahtjev za pristup informacijamazahtjev za ponovnu uporabu informacija i zahtjev za dopunu ili ispravak informacija.

Izvješća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.