Prethodno savjetovanje

Grad Duga Resa je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana. Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Duga Resa razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje ovdje (niže).

MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA DUGE RESE, JN-59/2021
IZGRADNJA NOGOSTUPA - MO BELAVIĆI, E-MV-05/2021.

Grad Duga Resa temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16)  prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova male vrijednosti, provodi postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 09.02.2021. do 16.02.2021. godine. Javni naručitelj stavlja na raspolaganje Nacrt dokumentacije o nabavi, Troškovnik i Grafički dio koji su objavljeni i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju