GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Socijalna skrb na području Grada Duge Rese

Plan provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine.


Na temelju ĉlanka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13,1/15, 6/17) i točke 6. završnih odrednica Nacionalne strategije izjednaĉavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (Narodne novine broj 42/2017) Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj dana 09.02. 2018. godine donijelo je Plan provedbe Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
od 2017. do 2020. godine kojega možete preuzeti ovdje.


 

Plan provedbe Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji


Na temelju članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 2/13, 1/15, 6/17) i točke II. Odluke o donošenju nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine (NN broj 96/2017) gradonačelnik Grada Duge Rese dana 19. 1. 2018. godine donio je Plan provedbe Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za 2018. godinu kojega možete preuzeti ovdje.


Katalog prava i usluga za osobe s invaliditetom iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku


Katalog prava i usluga za osobe s invaliditetom iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku možete preuzeti ovdje.


Odluka o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese


Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Duge Rese utvrđuju se prava korisnika na oblike pomoći iz djelatnosti socijalne skrbi koju osigurava Grad (u daljnjem tekstu: Odluka)

Tekst Odluke možete pogledati ovdje.

Odluka je dopunjena u 2016. godini i Odluku o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Duga Rese možete pogledati ovdje.

Odluka je dopunjena u 2018. godini te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj možete preuzeti ovdje.

Odluka je dopunjena u 2019. godini te Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj možete preuzeti ovdje.

Sredstva za ostvarivanje prava na oblike pomoći propisane Odlukom osigurana su Financijskim planom za 2018. godinu koji možete preuzeti ovdje.

U skladu sa I. izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Financijskog plana koju možete preuzeti ovdje.

Sredstva za ostvarivanje prava na oblike pomoći propisane Odlukom osigurana su Financijskim planom za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje.

U skladu sa I. izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Financijskog plana koju možete preuzeti ovdje.

U okviru Odluke i Plana utvrđeni su sljedeći oblici pomoći, programi i aktivnosti:

 1. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika, OSI, bolesnih osoba i drugih građana
 2. Pomoć građanima u slučaju elementarne nepogode i drugih nepredviđenih okolnosti
 3. Naknada za troškove stanovanja (struja, voda i odvodnja, odvoz otpada, najamnina, kom. naknada)
 4. Radovi za opće dobro
 5. Naknada pogrebnih troškova osoba sahranjenih u socijalno zaštitnoj potrebi i osoba nepoznatog boravišta
 6. Jednokratna pomoć
 7. Pomoć za novorođenče
 8. Pomoć za troškove prijevoza osoba s invaliditetom
 9. Subvencioniranje troškova prehrane beskućnika
 10. Sufinanciranje Posudionice ortopedskih i medicinskih pomagala
 11. Pomoć za ogrjev
 12. Božićnica umirovljenicima slabijeg imovnog stanja
 13. Redovna djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa
 14. Pomoć i njega u kući
 15. Projekti Gradskog društva Crvenog križa Duga Resa
 16. Pravo na korištenje grobnog mjesta za umrle HRVI-a i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 17. Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom
 • Obrazac za ostvarivanje prava na podmirenje dijela troškova stanovanja možete preuzeti ovdje
 • Obrazac za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć možete preuzeti ovdje
 • Obrazac za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenče možete preuzeti ovdje
 • Obrazac  za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza umirovljenika možete preuzeti ovdje

Za ostale oblike pomoći propisane Odlukom i Planom, podnosi se pismeni zahtjev.

Uz zahtjev, ovisno o obliku pomoći koji se traži, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice
 • zadnji odrezak o mirovini
 • rješenje o invalidnosti
 • potvrdu o prihodima za zaposlene članove obiteljskog domaćinstva
 • potvrdu Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
 • rješenje Centra za socijalnu skrb Duga Resa ukoliko su članovi domaćinstva korisnici Centra
 • podatke o radnom statusu
 • potvrdu Općinskog suda u Karlovcu o vlasništvu nekretnina
 • medicinsku dokumentaciju
 • ostalu dokumentaciju po zahtjevu nadležnog Upravnog odjela

NAJČEŠĆA PITANJA - SOCIJALNI PROGRAM

 1.  Tko ima pravo na naknadu za  troškova stanovanja?

Pravo na naknadu za troškove stanovanja ima samac ili obitelj koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb Duga Resa, a ukoliko se plaćanje tih troškova ne osigurava po nekoj drugoj osnovi.  Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu  ili obitelji, odnosno prema stvarnim troškovima režija.

 1. Kako se može ostvariti i za koje svrhe jednokratna novčana pomoć?

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti korisniku zbog trenutačnih okolnosti (bolest, smrt, druge nevolje, nabava školskih knjiga i pribora i  sl.) po pribavljenim dokazima o materijalnom statusu korisnika. Jednokratna pomoć odobrava se na temelju pismenog zahtjeva ili po službenoj dužnosti, a može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun za robu ili uslugu ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

 1. Koliko iznosi pomoć za novorođenče i koji je postupak?

Pomoć za novorođenče iznosi 1.500,00 kn, a pravo na ovu pomoć ostvaruje se pod uvjetom da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Grada Duge Rese i da je novorođenče prijavljeno na području Grada. Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za novorođenče potrebno je priložiti preslike osobnih iskaznica za oba roditelja, rodni list za novorođenče, uvjerenje o prebivalištu za novorođenče te presliku tekućeg računa podnositelja zahtjeva (IBAN).