naslovna grad prijatelj
naslovna grad prijatelj

Sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 76. stavak 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) daje se slijedeća

O B J A V A

Grad Duga Resa, Trg Sv.Jurja 1, OIB: 15857239976, ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektom:

OPG Boljar Tomislav, nositelj Tomislav Boljar MIBPG 222350, OIB: 59886248782.”

GRAD DUGA RESA

KLASA: 400-08/16-01/25, URBROJ: 2133/03-05/03-17-10