STRUČNA SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE, IMOVINU I DRUŠTVENO-KULTURNE DJELATNOSTI

STRUČNA SLUŽBA ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE, IMOVINU I DRUŠTVENO-KULTURNE DJELATNOSTI

tel: 047 819 023, 819 022, 819 010, 819 011, 819 013, 819 020, 819 027

fax: 047 841 465

pročelnica: Martina Fudurić, mag.iur.

e-mail: martina.fuduric@dugaresa.hr, telefon: 047 819 028

 

U Stručnoj službi ustrojen je Odsjek za opće i pravne poslove i društveno-kulturne djelatnosti.

U Odsjeku za opće i pravne poslove i društveno-kulturne djelatnosti kao unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojava se Pododsjek općih, protokolarnih i administrativnih poslova za potrebe gradonačelnika, pisarnice, dostave i portirnice i informiranje.

Djelokrug rada Stručne službe za opće i pravne poslove, imovinu i društveno-kulturne djelatnosti:

 • stručni, pravni, ekonomski, opći, kadrovski, tehničko-pomoćni, administrativni i drugi poslovi u vezi sa samoupravnim djelokrugom Grada,

 • stručni, savjetodavni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe gradskog vijeća, gradonačelnika i njegovog zamjenika a naročito poslove vezane uz sazivanje i održavanje sjednica gradskog vijeća, radnih tijela gradskog vijeća, klubova vijećnika, radnih tijela gradonačelnika, izrade nacrta akata, zaključaka, zapisnika, stručne obrade materijala, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima, te čuvanje izvornika dokumentacije,

 • zastupanje grada pred pravosudnim i drugim tijelima,

 • suradnja s tijelima mjesne samouprave te drugi poslovi vezani uz neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima i poslovima od značaja za mjesnu samoupravu,

 • poslovi vezani uz ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave, poslovi vezani uz zaštitu osobnih podataka,

 • poslovi vezani uz protokol za potrebe gradskog vijeća, gradonačelnika i njegovog zamjenika, poslovi organiziranja manifestacija te zabavnih i promotivnih aktivnosti,

 • poslovi vezani uz suradnju s gradovima prijateljima i partnerima u zemlji i inozemstvu,

 • poslovi vezani uz informiranje građana o radu gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu grada, te ostali poslovi vezani za odnose s javnošću,

 • poslovi vezani uz održavanje i unapređenje informatičkog sustava gradske upravnih tijela,

 • poslovi vezani uz radne odnose službenika i namještenika u svim upravnim tijelima grada,

 • imovinsko pravni poslovi upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom, upisi promjena u zemljišnoknjižne evidencije te uspostava i ažuriranje registra gradske imovine

 • imovinsko pravni poslovi te suradnja s nadležnim državnim tijelima zaduženim za upravljanje državnom imovinom na području Grada

 • briga o djeci, posebno predškolski odgoj i školstvo iznad državnog pedagoškog standarda s naglaskom na financiranje produženog boravka i poslovi vezani uz stipendiranje učenika i studenata, kultura i tehnička kultura, sport,

 • briga o zdravlju i poslovi vezani uz financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana,

 • koordinacija izrade i praćenje izvršenja plana i programa zaštite od požara i civilne zaštite Grada sukladno posebnim propisima,

 • izrada programa javnih potreba na području društvenih djelatnosti te poslovi kontinuiranog praćenja izvršenja istih,

 • praćenje rada i upravljanje ustanovama i tvrtkama kojima je Grad osnivač i većinski vlasnik, pružanje stručne pomoći u realizaciji programa i rješavanju tekuće problematike,

 • praćenje unapređenja udruga građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju i razvoju civilnog društva na području rada s djecom i mladima, kulture i tehničke kulture, sporta, obrazovanja, zaštite okoliša, djecu s poteškoćama i drugih osjetljivih skupina građana i drugih područja, branitelja i braniteljskih udruga,

 • savjetodavni poslovi te stručna pomoć u planiranju i provedbi gradskih projekata ( projektna podrška )

 • stručni poslovi podrške u radu drugim gradskim upravnim tijelima i gradskim tvrtkama i ustanovama te resorno praćenje i koordiniranje rada gradskih tvrtki i ustanova

 • izrada izvještaja prema nadležnim ministarstvima i drugim državnim tijelima sukladno posebnim propisima.

 

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Stručne službe

USTAVNO UREĐENJE

1.Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst, 05/14)
2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN55/90, 26/93)
3. Zakon o političkim strankama (NN76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
4. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN155/02, 47/10, 80/10, 93/11)

UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 110/21)
2. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)

UREDSKO POSLOVANJE

 1. Zakon o arhivskom  gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19)
 2. Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
 3. Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19)
 4. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02, 46/17, 61/18, 105/20)
 5. Kategorizacija stvaratelja  arhivskog gradiva (NN 42/07, 109/08)
 6. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 7. Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/21)
 8. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22)
 9. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)
 10. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 93/95)
 11. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)

SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE ) SAMOUPRAVE

 1. Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19, 155/23)
 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18, 80/22)
 3. Zakon o ustrojstvu tijela državne uprave (NN 85/20, 21/23)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 5. Zakon o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj  (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 6. Zakon o financiranju  jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
 7. Europska povelja o lokalnoj  samoupravi  / Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi  (NN –  Međunarodni ugovori 14/97, 4/08)
 8. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23)
 11. Zakon o izboru predsjednika RH (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)
 12. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16, 73/17)

Društvene djelatnosti

 1. Zakon o sportu (NN 141/22),
 2. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20, 151/22, 155/23, 156/23)
 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23)
 5. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 6. Zakon o upravljanju  javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19, 83/22)
 7. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe  (NN 63/08, 90/10, 57/22)
 8. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22)
 9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
 10. Standardi za narodne knjižnice u RH (NN 58/99, 17/19, 17/21, 103/21)
 11. Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/97, 5/98, 109/99, 139/10)
 12. Zakon o radu – u dijelu radnih odnosa zaposlenika u ustanovama (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 13. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
 14. Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
 15. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14, 114/22)
 16. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
 17. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
 18. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 155/23)
 19. Zakon o sustavu civilne zaštite ( NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
 20. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)
 21. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

PRISTUP INFORMACIJAMA I JAVNOST RADA
1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
2. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
3. Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
4. Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13, 114/22)
5. Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22)

Stanovanje

 1. Zakon o  najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
 2. Uredba o održavanju zgrada (NN broj 64/97)
 3. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 117/05)
 4. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene namjene (NN 120/00)

Pravni poslovi

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama  (NN 63/19, 128/22, 155/23)
 3. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18, 155/23)
 4. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 95/18, 155/23)
 5. Uredba o načinu  raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13, 52/18, 95/18)
 6. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)
 7. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 6/24)
 8. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20, 83/20, 133/20)
 9. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)