GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove

Pročelnica Upravnog odjela
Kristina Luketić, dipl.iur.
E-mail: kristina.luketic@dugaresa.hr
Telefon: 047/819-012

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove ustrojene su:

 1. Referada za pravne i opće poslove, 047/819-012,
 2. Referada za gospodarstvo i europske integracije, 047/819-017
 3. Referada za društvene djelatnosti i stambene poslove, 047/819-027.

Djelokrug rada Upravnog odjela:

– imovinsko-pravni poslovi
– gospodarstvo
– društvene djelatnosti
– kultura
– šport
– osnovno školstvo
– predškolski odgoj
– udruge
– socijalna skrb i zdravstvo
– stanovanje

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) objavljuju se Zakoni i ostali propisi odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti, stambene, pravne i opće poslove:

 • Upravni postupak i upravni spor
 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN broj 47/2009)
 2. Zakon o upravnim sporovima (NN broj 20/2010, 143/2012, 152/2014, 94/2016, 29/2017)
 • Uredsko poslovanje i arhivska djelatnost
 1. Zakon o arhivskom  gradivu i arhivima (NN broj 105/1997, 64/2000, 65/2009, 125/2011, 46/2017)
 2. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivske i registraturne građe izvan arhiva  (NN broj 63/2004, 106/2007, 46/2017)
 3. Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN broj 67/1999, 46/2017)
 4. Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN broj 90/2002)
 5. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN broj 90/2002)
 6. Kategorizacija stvaratelja  arhivskog gradiva (NN broj 42/2007)
 7. Uredba o uredskom poslovanju (NN broj 7/2009)
 8. Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN broj 38/1988, 75/1993, 7/2009)
 9. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/2016)
 10. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akata tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti  (NN broj 34/2002)
 11.  Zakon o pečatima i žigovima Republike Hrvatske (NN 33/1995)
 • Ustavno uređenje
 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/1990, 135/1997, 8/1998,  113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010, 05/2014)
 2. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/1992, 42/1992, 71/1997, 69/2004, 99/2004, 44/2006, 24/2011, 128/2014)
 3. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor  (NN 116/1999, 109/2000, 53/2003, 167/2003, 44/2006, 19/2007, 20/2009, 145/2010, 24/2011, 93/2011,19/2015, 104/2015)
 4. Zakon o registru birača (NN 144/2012, 105/2015)
 • Sustav državne i lokalne /područne/ regionalne samouprave
 1. Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/2011, 12/2013, 93/2016, 104/2016)
 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/2011, 119/2014, 93/2016)
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/2016)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013, 137/2015, 123/2017)
 5. Zakon o područjima  županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj  (NN 86/2006, 125/2006, 16/2007, 95/2008, 46/2010, 145/2010, 37/2013, 44/2013, 45/2013, 110/2015)
 6. Zakon o financiranju  jedinica lokalne i područne  (regionalne) samouprave (NN 127/2017)
 7. Europska povelja o lokalnoj  samoupravi  / Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi  (NN –  Međunarodni ugovori 14/1997, 4/2008)
 8. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/2012, 121/2016)
 9. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/2008, 61/2011, 4/2018)
 10. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/2010)
 • Društvene djelatnosti
 1. Zakon o sportu (NN 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012, 94/2013, 85/2015, 19/2016),
 2. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/1990, 27/1993, 38/2009)
 3. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017)
 4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013)
 5. Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008)
 6. Zakon o upravljanju  javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001)
 7. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe  (NN 63/2008, 90/2010)
 8. Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 5/1998, 104/2000, 87/2008, 69/2009)
 9. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/2011, 16/2014, 60/2014, 47/2017)
 10.  Zakon o pučkim otvorenim učilištima (NN 54/1997, 5/1998, 109/1999, 139/2010)
 11. Zakon o radu – u dijelu radnih odnosa zaposlenika u ustanovama (NN 93/2014, 127/2017)
 12. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017)
 13. Zakon o udrugama (NN 74/2014, 70/2017)
 14. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/2014)
 15. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015)
 16. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010)
 17. Zakon o vatrogastvu (NN 106/1999, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004-pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009, 80/2010)
 18. Zakon o sustavu civilne zaštite ( NN 82/2015)
 19. Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/2006, 110/2015)
 20. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010)
 • Stanovanje
 1. Zakon o  najmu stanova (NN 91/1996, 48/1998, 66/1998, 22/2006)
 2. Uredba o održavanju zgrada (NN broj 64/97)
 3. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 117/05)
 4. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene namjene (NN 120/2000)
 • Pravni poslovi
 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009,153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014)
 2. Zakon o zemljišnim knjigama  (NN 91/1996, 68/1998, 137/1999, 114/2001, 100/2004, 107/2007, 152/2008, 126/2010, 55/2013, 60/2013,108/2017)
 3. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/2013, 18/2016, 89/2017)
 4. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/2013)
 5. Uredba o načinu  raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/2013)
 6. Zakon o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora (NN 125/2011, 64/2015)
 7. Ovršni zakon (NN 112/2012, 25/2013, 93/2014, 55/2016, 73/2017)
 8. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/2010, 112/2012)
 9. Opći porezni zakon (NN 115/2016)
 • Gospodarstvo
 1. Zakon o poticanju malog gospodarstva (NN 29/2002, 63/2007, 53/2012, 56/2013, 121/2016)
 2. Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015, 25/2018)
 3. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/2013, 114/2013, 41/2014)
 4. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske  (NN 147/2014, 123/2017)
 5. Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/2017)
 6. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017)
 7. Zakon o poljoprivredi (NN 30/2015)
 8. Zakon o državnim potporama (NN 47/2014, 69/2017)
 9. Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (NN 125/2017)
 10. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/2017)
 11. Zakon o kamatama (NN 94/2004, 35/2005)
 12. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018)
 13. Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 79/2016, 20/2018)
 14. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 84/2013, 45/2014, 20/2018)
 15. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/2015, 121/2016)
 16. Zakon o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014)
 17. Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 80/2001, 87/2008)
 18. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/1997, 174/2004)
 19. Metodologija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ( NN 96/1998)

*NAPOMENA: Navedene pravna osnova ažurirana je 29. ožujka 2018. godine.