GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Upravni odjel za proračun

Upravni odjel za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu

Pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, javne prihode i gradsku riznicu:

Mira Fudurić Kurelić, univ.spec.oec.
E-mail: mira.fuduric.kurelic@dugaresa.hr
Telefon: 047/819-015

  • Referade Upravnog odjela:

– Referada za financije, izvršenje i izvještavanje proračuna, telefon 047/819-019

– Referada za računovodstvo, telefon 047/819-018

  • Djelokrug rada Upravnog odjela:

– izrada Proračuna
– praćenje realizacije proračunskih prihoda i rashoda
– financijsko praćenje projekata Grada
– računovodstveno financijski poslovi za Proračun, Fond za razvoj poljoprivrede i Gradsku knjižnicu i čitaonicu

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuju se zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada ovog Upravnog odjela:

1. Zakon o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12)
2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br.32/11)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.114/10 i 31/11)
4. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10)
5. Podaci iz Registra proračunskih i izvan proračunskih korisnika za 2013. godinu (NN 60/12 – godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
6. Zakon o porezu na dohodak (NN br. 177/04, 73/08, 80/10,114/11,22/12 i 144/12)
7. Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12)
8. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN br. 120/12)
9. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12 i 144/12)
10. Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu (NN br. 132/12 i 34/13 – godišnja objava u NN na kraju godine za sljedeću godinu)
11. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 143/02 i 33/05)
12. Zakon o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12)
13. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 150/08 -123/12)
14. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (NN br. 2/13 – godišnja objava)
15. Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (NN br. 177/04 i 90/11)
16. Pravilnik o obrascu R-Sm (NN br. 38/05 – 135/09)
17. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99-61/11, 25/12 i 136/12)
18. Zakon o šumama (NN br.140/05-25/12)
19. Zakon o platnom prometu (NN br. 133/09 i 136/12)
20. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN  br.141/06)
21. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/10)
22. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br. 78/11 i 106/12)
23. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (NN br.130/11)
24. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN br. 70/12)
25. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13)
26. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 28/10)
27. Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11)
28. Uredba o objavama javne nabave (NN br. 10/12)
29. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN br. 10/12)
30. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 6/12)
31. Uredba o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br. 10/12)
32. Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) – NN br. 6/12
33. Pravilnik o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 19/12)
34. Zakon o koncesijama (NN br. 143/12)
35. Pravilnik o registru koncesija (NN br. 26/13)
36. Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12)
37. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 19/13)
38. Ovršni zakon (NN br. 112/12)
39. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 91/10 i 112/12)
40. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12 i 136/12)
41. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 149/09, 89/11, 29/12, 64/12 i 146/12)
42. Zakon o športu (NN br. 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12)
43. Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10)
44. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 57/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11 i 144/12)
45. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13)
46. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09 i 56/13)
47. Opći porezni zakon (NN br. 147/08, 18/11, 78/12 i 136/12)
48. Zakon o općem upravnom postupku (NN br. 47/09)
49. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN br. 71/10)
50. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 48/13)
51. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (NN br. 115/12)
52. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/12)
53. Pravilnik o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (NN br. 77/99, 146/99, 35/00, 22/03, 39/08 i 146/10)
54. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanje jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10)
55. Zakon o rudarstvu (NN br. 56/13)
56. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12)
57. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN br. 98/12)
58. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08 i 7/09)

OBJAVE UO ZA PRORAČUN

2015

 

2014
2013