GRAD DUGA RESA|Službene stranice

Upravni odjel za prostorno planiranje

Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu

Pročelnik Upravnog odjela prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu:

Mladen Rakočević, d.i.a.
E-mail: mladen.rakocevic@dugaresa.hr
Telefon: 047/819-014

Referade Upravnog odjela:

– Referada za katastar vodova i imovinu grada, telefon 047/819-025
– Referada za izvođenje radova i operativne poslove, telefon 047/819-020
– Referada za komunalno gospodarstvo, telefon 047/819-026 – komunalni redar 098/981-5743

Djelokrug rada Upravnog odjela:

– projektiranje i prostorno planiranje
– investicije i kapitalni projekti
– komunalno redarstvo
– zaštita okoliša
– investicije u mjesnim odborima
– komunalni doprinosi i komunalni priključci
– zimska služba

Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama /NN broj 25/13/  objavljuju se Zakoni i ostali propisi odjela prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu:

Komunalno gospodarstvo

  1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13/
  2. Zakon o vodama /NN broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13/
  3. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva /NN broj 153/09, 90/11, 56/13/
  4. Zakon o cestama /NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13/
  5. Zakon o koncesijama /NN broj 143/12/
  6. Zakon o grobljima /NN broj 19/98, 50/12/
  7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama /NN 86/12, 143/13/