ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

25.05.2018. stupila je na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka kao i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te se temeljem navedenih akata štite osobni podaci korisnika Grada Duge Rese.

U nastavku korisnici mogu pronaći odredbe i cjelokupnu dokumentaciju kojom Grad Duga Resa uređuje zaštitu osobnih podataka korisnika. Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka Grada Duge Rese: Kristina Livojević, mag.admin.publ., telefon: 047/819-011, e-mail: sluzbenikzastiteosobnihpodataka@dugaresa.hr

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluka o imenovanju izvršitelja obrade 

Izjava o zaštiti privatnosti

Zahtjev korisnika za pristup osobnim podacima

Zahtijev korisnika za izmjenom, dopunom i brisanjem osobnih podataka