Zdravstvo

 

 

 

Dom zdravlja Duga Resa

Na području Grada Duge Rese djeluju Dom zdravlja Duga Resa i Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa.

Dom zdravlja Duga Resa kao samostalna ustanova djeluje od 1994. godine razdiobom  Medicinskog centra Duga Resa na dvije zasebne institucije – Dom zdravlja Duga Resa i Specijalnu bolnicu Gerijatrija Duga Resa.

Obavlja djelatnosti opće medicine, dentalne medicine, ginekologije, pedijatrije, patronaže, sanitetskog prijevoza te hitne medicine kroz dežurnu ambulantu, dok djelatnost hitne medicine od 1. prosinca 2011. je u nadležnosti  Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Osim zaposlenika Doma zdravlja, rade i ordinacije u koncesiji a Dom pokriva područje grada Duga Resa te općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa

Bolnica je sagrađena na poticaj i uz najveći dio materijalnih sredstava dioničkog društva Pamučne industrije Duga Resa 1896. godine. U sklopu Bolnice bila je i tvornička ambulanta, a uz postojeće dvije zgrade 1903. godine sagrađena je i jedna manja za rukovodeće osoblje i stanovanje liječnika.

Bolnica, koja je sagrađena 1896. godine nije više zadovoljavala potrebe stanovništva koje joj gravitira, pa nastaje potreba da se postojećim objektima dograde novi prostori i sadržaji, a sami objekti da se adaptiraju kako bi mogli poslužiti svojoj namjeni.
Stoga je 1977. godine izglasan samodoprinos svih radnih ljudi te mjesnih zajednica i prvih sedam godina je stanovništvo odvajalo sredstva za adaptaciju i dogradnju bolnice. Dogradnja je završena 1984. godine.

2004.godine slijedi preregistracija pri Trgovačkom sudu u Karlovcu u Specijalnu bolnicu za produženo liječenje Duga Resa na osnovu Suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Danas bolnica ima 165 kreveta od čega 10 kreveta za liječenje palijativnih bolesnika te ukupno 153 zaposlenika. U stacionarnom dijelu Bolnice smješteno je 5 odjela, dok se u prizemlju novog dijela Bolnice nalazi poliklinika za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.