Šumarstvo

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 33. sjednici održanoj  dana 30. prosinca 2020. godine temeljem članka  69. stavka 4. Zakona o šumama (Narodne novine br. 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20) i članka 46. Statuta Grada Duge Rese  (“Službeni glasnik Grada Duge Rese” 6/18 – pročišćeni tekst, 2/20), donijelo je

 PROGRAM  UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Pravne i fizičke osobe, osim malih šumoposjednika, koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma (drvni sortimenti) plaćaju jedinicama lokalne samouprave šumski doprinos u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju

Članak 2.

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa koji se plaća u visini od 10 % jedinicama lokalne samouprave sa statusom potpomognutih područja  utvrđenih posebnim propisom kojim se uređuje upravljanjem regionalnim razvojem i jedinicama lokalne  samouprave  u brdsko – planinskim  područjima utvrđenim posebnim propisom, dok se šumski doprinos u ostalim jedinicama lokalne samouprave  plaća u visini od 5%.

Članak 3.

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro račun Proračuna Grada Duge Rese IBAN broj HR9024000081809900000, a koriste se isključivo za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

U Proračunu Grada Duge Rese za 2021. godinu planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu 1.000,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka koristit će se za financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Duge Rese“, a primjenjuje se od 1. 1. 2021. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Ivan Moguš, v.r.

KLASA: 321-01/20-01/01