KOMUNALNA NAKNADA

Odluku o komunalnoj naknadi i sve izmjene i dopune Odluke objavljene su u Službenim glasnicima možete preuzeti ovdje.

Vezano uz obračun komunalne naknade, a sukladno članku 94. i 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužna u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina.

Obrazac za obračun komunalne naknade možete preuzeti ovdje.

Ukoliko se radi o nastaloj obvezi plaćanja komunalne naknade na temelju kupoprodaje nekretnina, nasljedstva i sl., novonastali obveznik dužan je navedenu promjenu prijaviti u nadležni ured za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave (zgrada gradske uprave Grada Duge Rese, II. kat, soba broj 45) poštom, e-mailom ili telefonom, kao i dostaviti potrebnu dokumentaciju (kupoprodajni ugovor, rješenje o nasljeđivanju i sl.)

adresa: Grad Duga Resa, Trg sv.Jurja 1

e-mail: dubravka.duganic@dugaresa.hr

telefon: 047/819-018, kontakt osoba: Dubravka Duganić

Ukoliko se radi o novoizgrađenom objektu ili dogradnji na postojećem objektu, obveznik je dužan popuniti gore navedene obrasce te iste dostaviti nadležnom uredu.

Obračun naknade vrši se za cijelu godinu a uplatnice za istu dostavljaju se na adresu obveznika u dva polugodišnja iznosa i to za period siječanj-lipanj te srpanj-prosinac tekuće godine.