GRAD DUGA RESA|Službene stranice

NOVOSTI

KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA DUGE RESE

Temeljem članka 30. i 31. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17 i 107/20) Grad Duga Resa je dana 8.02.2021.g. kao Davatelj koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Duga Rese kao i dokumentaciju za nadmetanje sa svim potrebnim obrascima i troškovnikom koji su  sastavni dio navedene Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Ponude se zaprimaju u pisarnici Grada Duga Resa, Trg Sv. Jurja 1, 47 250 Duga Resa. Rok za dostavu ponuda je 10.03.2021.g. najkasnije do 13 h.

Detaljne upute i uvid u navedenu Obavijest o namjeri davanja koncesije, dokumentaciju za nadmetanje i troškovnik/Cjenik možete preuzeti:

Obavijest o namjeri davanja koncesije dimnjačarskih usluga na području Grada Duga Rese

Dokumentacija za nadmetanje

Troškovnik/cjenik