Urbanistički plan

Urbanistički plan uređenja grada Duge Rese (u nastavku: UPU grada Duge Rese). UPU-om grada Duge Rese se, na temelju Prostornog plana Karlovačke županije (“Županijski glasnik Karlovačke županije” broj 26/01 i 33/01) i Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese (“Službeni glasnik Grada Duge Rese” broj 09/05), (u daljnjem tekstu: PPUG Duge Rese), utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti te korištenje i namjena površina na području grada Duge Rese.

UPU grada Duge Rese sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s posebnim prostornim i drugim obilježjima te druge elemente od važnosti za područje grada Duge Rese. UPU-om grada Duge Rese se utvrđuje obveza izrade dokumenata prostornog uređenja za pojedina uža područja unutar obuhvata UPU-a grada Duge Rese.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 27. sjednici donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese dana 28.12.2012.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 28. sjednici donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Grada Duge Rese dana 04.05.2020. koju možete preuzeti ovdje.

 Važni dokumenti

 Urbanistički plan uređenja grada Duge Rese – pročišćeni tekst

 Download dokumenta

 II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese

 Download Dokumenta

 Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese

 Download Dokumenta

Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Duge Rese

 Download Dokumenta

 Urbanistički plan uređenja grada Duge Rese II. izmjene i dopune – prijedlog Plana

 Download Dokumenta

 KARTE:

 Korištenje i namjena površina

 Promet

 Pošta i TK

 Energetski Sustav

 Vodoopskrbni Sustav

 Uvjeti Korištenja

 Način Gradnje 

 Oblici Korištenja