Prostorni plan

Prostorni plan uređenja Grada Duge Rese (u nastavku teksta: PPUG Duge Rese) utvrđuje koncepciju, oblike i način korištenja prostora uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeće stanje i ograničenja u prostoru.

PPUG Duge Rese predstavlja dugoročnu osnovu uređenja prostora s ciljem da se omogući razvitak svih subjekata, osigura zaštita prirodne i graditeljske vrijednosti, te rezervira prostor za sve objekte komunalne infrastrukture.

PPUG Duge Rese utvrđuje organizaciju prostora i sustav naselja, prometne i infrastrukturne sustave, podjelu prostora prema osnovnoj namjeni, površine za gradnju naselja, te poljoprivredne, šumske, vodene i ostale površine.


Odbor za Statutu i Poslovnik na 7. sjednici održanoj 15. siječnja 2024. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odredbi za provedbu i Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese. Tekst možete preuzeti ovdje (word dokument) te u pdf obliku ovdje.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI – V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Duge Rese

U privitku pregledajte Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Duge Rese za ponovnu javnu raspravu.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna prostornog plana grada Duge Rese

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI – V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Duge Rese

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGE RESE

U privitku pregledajte Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Duge Rese.

Dana 1. kolovoza 2023. godine gradonačelnik donosi Odluku kojom se utvrđuje da za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš koju možete preuzeti ovdje (word dokument) te u pdf obliku ovdje.

Dana 3. ožujka 2023. godine gradonačelnik donosi Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje (word dokument) te u pdf obliku ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 13. sjednici održanoj 30.12.2022. donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.