Prostorni plan

V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI – V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Duge Rese

U privitku pregledajte Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Duge Rese za ponovnu javnu raspravu.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna prostornog plana grada Duge Rese

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI – V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Duge Rese

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGE RESE

U privitku pregledajte Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Duge Rese.

Dana 1. kolovoza 2023. godine gradonačelnik donosi Odluku kojom se utvrđuje da za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš koju možete preuzeti ovdje (word dokument) te u pdf obliku ovdje.

Dana 3. ožujka 2023. godine gradonačelnik donosi Odluku o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje (word dokument) te u pdf obliku ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 13. sjednici održanoj 30.12.2022. donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 11. sjednici održanoj 7.10.2022. godine donijelo je Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI – IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Duge Rese

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGE RESE 

U privitku pregledajte Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese.

Gradsko vijeće Grada Duge Rese na sjednici održanoj 25.3.2022. donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese koju možete preuzeti ovdje.

Dana 21. ožujka 2022. godine gradonačelnik donosi Odluku kojom se utvrđuje da za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš koju možete preuzeti ovdje.

Nacrt Odluke o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese možete preuzeti ovdje.

 

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese

Prostorni plan uređenja Grada Duge Rese (u nastavku teksta: PPUG Duge Rese) utvrđuje koncepciju, oblike i način korištenja prostora uzimajući u obzir prirodne i stvorene resurse, razvojnu orijentaciju, kao i postojeće stanje i ograničenja u prostoru.

PPUG Duge Rese predstavlja dugoročnu osnovu uređenja prostora s ciljem da se omogući razvitak svih subjekata, osigura zaštita prirodne i graditeljske vrijednosti, te rezervira prostor za sve objekte komunalne infrastrukture.

PPUG Duge Rese utvrđuje organizaciju prostora i sustav naselja, prometne i infrastrukturne sustave, podjelu prostora prema osnovnoj namjeni, površine za gradnju naselja, te poljoprivredne, šumske, vodene i ostale površine.

Važni dokumenti

Službeni glasnik 10/2019. 

.PDF

Tekst Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese

.PDF

Odluka Gradskog vijeća o donošenju

.PDF

Korištenje i namjena površina

.PDF

Infrastrukturni sustavi

.PDF

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

.PDF

Građevinska Područja naselja